Gå tilbake til:
Du er her:

Starter planarbeid for idrett og boliger på Slettebakken

Byrådet starter opp planarbeid for området ved Slettebakken og sender forslag til planprogram på høring.

Bystyret anbefalte i sitt møte 21. februar 2018 å starte opp offentlig områderegulering for Slettebakken. Bystyrets vedtak var et ledd i oppfølging av en mulighetsstudie med vurdering av fortettingspotensialet for Sletten og Slettebakken. Nå er forslag til planprogam klart og byrådet skal vedta å sende det på høring.

Planområdet omfatter Slettebakken fra området rundt Bergenshallen og sørover til Fysak Allaktivitetshus. Planområdet omfatter også deler av Bybaneskogen øst for idrettsområdet, og området mellom Slettebakken kirke og Slettebakken menighets eldresenter, og del av Vilhelm Bjerknes vei.

Idrettsformål og boliger

Områdereguleringen skal legge til rette for kompakt byutvikling med hovedfokus på idrettsformål og boliger. Bevaring og videreutvikling av grønnstrukturer skal være en overordnet premiss for planarbeidet. Byrådet peker på at området har sentral beliggenhet nært sentrum og bybanetraseen og at området har et stort potensial for utvikling. Arbeidet med sanering av avfallsdeponiet går parallellt og vil frigjøre store arealer som kan utvikles videre. Utviklingspotensialet, sammenholdt med nærheten til sentrum og bybanestopp gjør at forholdene ligger godt til rette for en videre utvikling av gåbyen Bergen, der det å gå eller sykle blir førstevalg.

Det skal etableres en idrettsby, med attraktive idrettsanlegg i kombinasjon med bolig og næring i en mer bymessig struktur. Det skal etableres en ny felleshall som skal huse de idrettene som i dag holder til i hallene som blir revet. I tillegg er det blant annet planlagt ny ishall og nye fotballflater. Området skal romme både uorganisert og organisert aktivitet.

Det pekes på at utviklingen må ikke bli for tett, og den må ikke gå ut over kvalitetene i området, særlig den eksisterende grønnstrukturen. Når det gjelder boliger, vil byrådet sikre variasjon i boligstørrelser og boligtyper og at det etableres boliger med en kostnad som gjør det mulig for husstander med lave inntekter å kjøpe en god bolig.

Videre prosess

Fremdriftsplanen er skissert med sikte på vedtak om høring av oppstart og planprogram høsten 2019, fastsettelse av planprogram vår/sommer 2020, utarbeidelse av planforslag høst 2020/vinter 2021, høring og offentlig ettersyn av planforslag våren 2021 og vedtak av plan høst 2022.

Les dokumentene i saken

Les også tidligere omtale fra bystyret