Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Legger frem årsmelding og regnskap for Bergen kommune 2018

Byrådet har avgitt innstilling til bystyret om årsmelding og regnskap 2018. Her finner du hele årsmeldingen digitalt.

(10.04.2019)

Desse oppgåvene får dei nye bydelsstyra

For å styrke folkestyret i Bergen har bystyret vedteke at det skal innførast politiske bydelsstyre. Byrådet føreslår no kva oppgåver og fullmakter styra skal ha når dei kjem på plass i 2020.

(10.04.2019)

Reviderer risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen

Byrådet har vedtatt oppstart av arbeid med revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen. Klimatilpasning og informasjonssikkerhet er eksempler på utfordringer som vil bli analysert.

(28.02.2019)

Går inn for å fikse nåværende rådhus

Betongeksperter mener Rådhuset med nødvendige tiltak kan leve i minst 50 nye år. Byrådet går derfor inn for å fortsette rehabiliteringsprosjektet som planlagt.

(31.01.2019)

Tre bustadprosjekt rimelegare enn budsjettert

Sluttrekneskapen for tre kommunale bustadprosjekt viser at dei blei 28 millionar kroner rimelegare enn budsjettert.

(15.01.2019)

Gir juletilskudd til Robin Hood-huset og Frelsesarmeens slumstasjon

Byrådet tildeler de to organisasjonene 100.000 kroner hver i årets juletilskudd.

(20.12.2018)

Eidsvåg får skule og idrettshall til 516 millionar

Prosjektet for nybygg og rehabilitering av Eidsvåg skole med idrettshall er klart for gjennomføringsvedtak. Prosjektet har ein totalkostnadsramme på 516,4 millionar kroner.

(12.12.2018)

Gir kulturhuset i Åsane klarsignal

Byrådet rår til at nytt kulturhus i Åsane kan gjennomførast med ein kostnad på totalt 196,5 millionar kroner. Kulturhuset skal husast saman med ein ny vidaregåande skule.

(12.12.2018)

Ønskjer tettare samarbeid om kollektivtrafikken i Bergensområdet

Administrasjonen i Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har gått i dialog for å vurdere eit tettare samarbeid om kollektivtrafikken i Bergensområdet. Bakgrunnen er eit felles ønske om å sikre betre samordning og styrke tilbodet til dei reisande.

(22.11.2018)

Tilleggsinnstillingen til bybudsjettet er klar

Byrådet har lagt frem tilleggsinnstilling til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022.

(22.11.2018)

Saman eig vi selskap for 7,7 milliardar

Den samla eigarskapen til Bergen kommune er no mellom to permar i den ferske eigarskapsmeldinga frå byrådet. Kommunen eig 35 aksjeselskap med ein rekna marknadsverdi på 7,7 milliardar kroner.

(21.11.2018)

Ny kemner ansatt

Byrådet har ansatt Anita Giæver Hansen i stillingen som kemner i Bergen kommune. Hun overtar etter Lasse Hunsrød som går av med pensjon ved nyttår.

(01.11.2018)

Vil reforhandle byvekstavtalen

Byrådet har behandlet en invitasjon fra Samferdselsdepartementet om forhandlinger om byvekstavtale for Bergensområdet.

(24.08.2018)

Foreslår å opprette bydelsstyrer

Byrådet foreslår at det opprettes bydelsstyrer fra 2020. - Bergen skal preges av åpenhet, inkludering og maktspredning. Vi ønsker at bydelsstyrene skal bidra til å sette lokale initiativ og saker tydeligere på dagsorden, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

(24.08.2018)

God budsjettstyring

Etter årets fire første måneder ligger Bergen kommune an til et positivt budsjettavvik på 12,1 millioner sammenlignet med vedtatt budsjett. Byrådet foreslår blant annet en styrking av barnevernet og avlastningstilbud for psykisk syke barn og unge.

(07.06.2018)