Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Kommunen vil utføre renholdstjenester selv

Byrådet har vedtatt at kommunen skal overta renholdsoppgaver som i dag er utført av private leverandører.

(21.01.2020)

Gjør justeringer i byrådsavdelingene

Byrådet tilbakefører ansvaret for skolehelsetjenesten til Barne- og familieetaten. Ansvaret for tro og livssyn tilbakeføres til byråd for kultur, mangfold og likestilling.

(27.11.2019)

Legg fram tilleggsinnstilling til bybudsjettet

Byrådet har lagt fram tilleggsinnstilling til handlings- og økonomiplan 2020-2023. I saka har byrådet innarbeidd naudsynte endringar som følgje av statsbudsjettet og andre kjende høve.

(21.11.2019)

Skal gi klarsignal for ny brannstasjon i Fana

Byrådet rår til at prosjektet om å byggje ny brannstasjon i Fana vert gjennomført med ei investeringsramme på 115 millionar kroner.

(06.11.2019)

Legg fram 2. tertialrapport for 2019

Byrådet har lagt fram den andre tertialrapporten i 2019 om økonomien i kommunen. Prognosen viser eit mindreforbruk samanlikna med budsjett på 176,2 millionar kroner.

(24.10.2019)

Ønskjer å straffe språkbrot

Byrådet føreslår i høyringa til ny språklov å gi Språkrådet høve til å straffe hyppige brot på lova. Språkvedtaka i kommunane meiner byrådet bør avgjere kva språk fylkeskommunen skal nytte.

(24.10.2019)

Miljøprosjekt i 17 kommunale bygg

17 kommunale bygg er omfatta av eit prosjekt til 35 millionar kroner som skal gjere dei meir gjerrige på straum, venlegare mot miljøet og betre inneklimaet. Byrådet rår til å gjennomføre prosjektet.

(18.09.2019)

Bergen Vann med 8,3 millionar i overskot

Det kommunale føretaket Bergen Vann KF fekk i 2018 eit overskot på 8,3 millionar kroner. Byrådet rår til at fem millionar kroner av overskotet overførast til bykassa.

(28.08.2019)

Skal vedta handlingsplan for etisk og rettferdig handel 2019 - 2020

Byrådet skal vedta en handlingsplan for å samle ressurser og utvikle et bredt samarbeid for etisk og rettferdig handel og fairtradbyen Bergen.

(19.06.2019)

Legg fram tertialrapporten

Byrådet har lagt fram økonomirapporten for 1. tertial, det vil seie dei fire første månadane i 2019. Rapporten syner den økonomiske stoda til kommunen og inneheld også framlegg om å justere det vedtekne budsjettet for 2019.

(06.06.2019)

Legger disse kommunale eiendommene ut for salg

Byrådet har lagt frem sin årlige liste med aktuelle eiendommer som kan selges i 2019.

(29.05.2019)

Vil legge til rette for grønn næringsutvikling

Byrådet legger frem Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2019-2020.

(20.05.2019)

Etablerer Samfunnssikkerhetens hus

Byrådet ønsker å styrke arbeidet med lokal og regional samfunnssikkerhet og beredskap gjennom å opprette Samfunnssikkerhetens hus.

(23.05.2019)

Legger frem årsmelding og regnskap for Bergen kommune 2018

Byrådet har avgitt innstilling til bystyret om årsmelding og regnskap 2018. Her finner du hele årsmeldingen digitalt.

(10.04.2019)

Desse oppgåvene får dei nye bydelsstyra

For å styrke folkestyret i Bergen har bystyret vedteke at det skal innførast politiske bydelsstyre. Byrådet føreslår no kva oppgåver og fullmakter styra skal ha når dei kjem på plass i 2020.

(10.04.2019)