Gå tilbake til:
Du er her:

Ser på målene for de seks største selskapene

Bergen kommune har eierinteresser i 34 aksjeselskaper og 2 interkommunale selskap. Byrådet har sett på hvordan det gikk med de seks største selskapene i 2015.

Bergen kommune er eier av seks selskap som betyr store verdier for kommunen. Hvert år legger byrådet frem en orienteringssak til bystyret om hvordan selskapene utvikler seg i lys av de målene som kommunen har satt for sitt eierskap. Nå har byrådet lagt frem en sak for regnskapsåret. De seks største selskapene som er omtalt i meldingen er BKK, BIR, Bergen tomteselskap, Bergen kino, Fløibanen og Bergen Parkering.

Byrådet mener 2015 har vært et tilfredsstillende år når det gjelder den økonomiske utviklingen. Samlet aksjeutbytte som kommunen fikk utbetalt i år har vært på 215 millioner kroner. Det er en økning på 24,6 millioner kroner sammenlignet med 2015 og over budsjett.

BKK alene stod for 169,8 millioner kroner av utbyttet som kommunen mottok. BIR leverte også et godt resultat og betalt ut 15,9 millioner kroner i utbytte til kommunen. Utbyttet fra BIR var seks millioner kroner over budsjett. Utbyttet fra Fløibanen var på 3,2 millioner kroner. Bergen kino betalte ut et utbytte til kommunen på tre millioner kroner. Det samme gjorde Bergen parkering. Bergen tomteselskap bidro med et utbytte på 20 millioner kroner.

Byrådet er av den oppfatning at det er viktig å følge BKK tett opp i årene fremover bl.a. med hensyn til avkastning og verdiskapning i litt bredere forstand. Med de lave kraftprisene som forventes de nærmeste årene, vil det også være naturlig av bransjen å fortsatt fokusere på konsolideringer og vurdere strukturendringer.

Byrådet mener BKK og BIR kan være interessante aktører i arbeidet med det «grønn skiftet». De to selskapene har en ressursbase og kompetanse som kan være positive bidragsytere til en mer miljørettet samfunnsutvikling, skriver byrådet i saken.

I byrådssaken kan du lese mer om utviklingen i selskapene kommunen eier og byrådets vurderinger av resultatene sett opp mot målene som er satt for utøvelsen av eierskapet.

Byrådet varsler at det kommer til å legge frem en ny eierskapsmelding våren 2017. I denne meldingen kommer kommunens eierskap i virksomheter til å bli gjennomgått, formålet med eierskapet og forventer kommunen har som eier.

Saken går videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken