Gå tilbake til:
Du er her:

Vil kjøpe inn mer fra gründere

Byrådet foreslår å åpne mer opp for gründere og innovasjon når kommunen går til anskaffelser.

Bergen kommune kjøper årlig inn for over 4,5 milliarder kroner. Av dette er to milliarder investeringer i bygg og anlegg. Nå har byrådet lagt frem forslag til ny "Anskaffelsesstrategi 2017-2020". Den avløser strategien som bystyret vedtok for årene 2013-2016.

Det nye dokumentet har seks utvalgte satsingsområder på anskaffelsesfeltet i årene fremover. To av disse målene er:

 • Kommunens anskaffelser skal bidra til innovasjon og markedsutvikling.
 • Bergen skal være en foregangskommune for samfunnsansvar i sine anskaffelser.

Bruke innkjøp for å fremme innovasjon

Når kommunen skal gå til anskaffelser av varer eller tjenester, er dette også et kraftig verktøy for å fremme innovasjon og sentrale samfunnssyn. Dette mulighetsrommet ønsker byrådet å utnytte bedre med den nye strategien.

Nye anskaffelsesregler gir kommunen bedre mulighet enn før til å ivareta ulike samfunnshensyn. Det handler om å stille krav til hvordan leverandørene ivaretar miljø, menneskerettigheter, lærlinger og ha mulighet til å avvise og stenge ute useriøse leverandører.

Åpne opp for mindre virksomheter og gründere

Byrådet ser på anskaffelser som et viktig ledd i kommunens arbeid med innovasjon. Når kommunen skal gjennomføre anskaffelser, skal det legges til rette for å tildele oppdrag til små og mellomstore bedrifter (SMB), gründervirksomheter og selskap som tidligere ikke har levert til Bergen kommune.

I strategidokumentet blir disse tiltakene nevnt for å oppnå dette:

 • Gjøre markedsanalyser som sikrer at det blir stilt fremtidsrettede krav i konkurransen
 • Være tidlig i dialog med markedet om de største anskaffelsene
 • Legge til rette for at mindre bedrifter, gründere og nye leverandører kan få oppdrag.
 • Velge anskaffelsesprosedyrer og kontraktsformer som fremmer innovasjon
 • Bruke spesifikasjoner som går på funksjon og ytelse i konkurranser der dette er mulig
 • Ta initiativ til innovative anskaffelser gjennom Nasjonal program for leverandørutvikling
 • Skape møteplasser med leverandører for å utveksle kunnskap om fremtidige muligheter

Mange velger det trygge og vante i forbindelse med anskaffelser. Byrådet skriver i strategien at det er "nødvendig å ta kalkulert risiko når en ønsker å utvikle og fornye". Derfor går strategien inn for at kommunen må ha en kultur for risiko og feil er akseptert og hvor anskaffelser stimulerer til nye og bedre løsninger.

Samfunnshensyn

Byrådet ønsker også å bruke mulighetene det nye regelverket gir til å gå utover minstekravene. Blant annet gjelder dette området samfunnsansvar hvor ambisjonen er å fremstå som en foregangskommune. Byrådet varsler egne byrådssaker om mange av tiltakene i strategiene.

I forslaget til strategi blir disse tiltakene nevnt:

 • Anskaffelsene skal redusere miljøskader og være klimavennlige
 • Videreutvikle arbeidet med å stille krav om etisk produksjon
 • Melde Bergen kommune inn i organisasjonen "Initiativ for etisk handel"
 • Videreføre arbeidet med å stille krav til og kontrollere lønns- og arbeidsvilkår
 • Følge opp og vurdere nye krav om aktiv bruk av lærlinger
 • Bidra til flere konkurranser tilrettelagt for bedrifter som gir de mest vanskeligstilte på arbeidsmarkedet en jobb.

Ingen kundepleie, takk

Kommunen er en stor kunde. Det etiske regelverket til de ansatte setter grenser for å motta gaver eller fordeler som kan påvirke hvordan vi opptrer. Kommunens etiske regler sier ikke noe om hvordan leverandørene skal opptre. Byrådet foreslår i strategien at kommunen i alle kontrakter skal en klasul med et forbud mot kundepleie.

I strategien legges det opp til å få på plass flere avtaler som kan dekke hele kommunens behov. I dag er det mange avdelinger som foretar enkeltkjøp. I 2013 var det 2.300 leverandører som bare leverte en faktura til kommunen i løpet av året.

Byrådet avgir innstilling neste uke.

Saken går videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken