Gå tilbake til:
Du er her:

Anmelder manglende varsling

Bergen kommune er kjent med at en privat barnehage ikke har meldt videre mistanker om vold i nære relasjoner. Byrådet har valgt å anmelde dette forholdet.

Bergen kommune ble oppmerksom på forholdene gjennom et brev fra setteverge for barna 15. desember 2016. Settevergen opplyser her at barnevernstjenesten foretok anmeldelse av far i november 2016.

- Hensynet til barnas beste er bakgrunnen for at byrådet i dag vedtok å anmelde forholdet, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Bergen kommune ser svært alvorlig på det som fremstår som mangel på varsling og oppfølging fra den private barnehagen.

- Når voksne får mistanke om at barn er utsatt for vold, har de plikt til å handle. Vi må forvente at de som i tillegg arbeider med barn ivaretar dette ansvaret særskilt. Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, må få hjelp og omsorg til rett tid. Det er helt nødvendig for å sikre tryggheten til de yngste av oss, sier Schjelderup.

Dette er byrådets vurdering:

Ut fra en totalvurdering vil byrådsleder anbefale at byrådet vedtar å anmelde den private barnehagen for det som synes å være en mangelfull ivaretakelse av avvergingsplikten – i tråd med straffelovens bestemmelser § 196 - knyttet til den informasjon barnehagen har fått om mulig vold i nære relasjoner.

Byrådets hovedbegrunnelse for å anmelde forholdet, er at barns beste skal være et grunnleggende premiss for all barnehagedrift. Videre er det viktig for byrådet å tydeliggjøre barnehageeiers ansvar. Som et ledd i etterforskningen er det derfor ønskelig å få belyst nærmere hvor det er rimelig å sette grensen for varsling av barnevernet, når barnehagen får informasjon om mulig vold i nære relasjoner. Byrådsleder er klar over at en mangelfull oppfølging av opplysningsplikten etter bestemmelsene i barnehageloven § 22, ikke er straffbart. Likevel håper en at en etterforskning også vil kunne bidra til ny innsikt om hvor en slik grense må antas å kunne trekkes.