Gå tilbake til:
Du er her:

404,7 millioner bedre enn budsjett

Årets siste tertialrapport viser at driften av Bergen kommune går 404,7 millioner kroner bedre enn budsjett. Hovedforklaringen ligger i økte skatteinntekter og god økonomistyring.

Prognosen i tertialrapporten for kostnadene ved å bygge om Ulriken skole for Tveiterås skole inneholdt en teknisk feil i første versjon. Prognosen er på 60 millioner kroner, ikke 120 millioner kroner. Torsdag la byrådet frem tertialrapport nummer to for 2017. På side 38-39 i økonomirapporten står det en tabell som viser status for investeringene.

For prosjektet «Ulriken skole, ombygging for Tveiterås skole» står det at vedtatt budsjett for prosjektet er 45 millioner kroner, mens prognosen er 120 millioner kroner. Vedtatt budsjett er 60 millioner kroner. Avviket på 75 millioner kroner var ikke riktig og har kommet inn ved en dobbeltføring av forventet kostnad i prognoseverktøyet.

Det oppdaterte og riktige tallet er 60 millioner kroner i brutto prosjektkostnad. Dette tallet fremgår også i Byrådets forslag til handlings- og økonomiplan for 2018. I 2017 er det satt av fem millioner kroner til prosjektet i budsjettet. I byrådets budsjettforslag er det satt av ytterligere 55 millioner kroner i 2018.

Bergen kommune beklager feilen. Den er rettet opp i dokumentene.

Byrådet legger nå tertialrapport nummer to frem til politisk behandling. Rapporten viser kommunens økonomiske status på drift og investeringer ved utgangen av august. Anslagene for skatt og rammetilskudd er oppdatert med informasjon fra september.

- Tertialrapporten viser at vi har en utrolig god kostnadskontroll i Bergen kommune. Det er avgjørende at vi har en ansvarlig økonomistyring, der vi etter flere år med høy pensjonsgjeld og skrapte reservekontoer er i ferd med å friskmelde kommunens økonomi, sier finansbyråd Dag Inge Ulstein.

Pensjon og skatt

Det positive forventede avviket på 404,7 millioner kroner skyldes 207,9 millioner kroner økt anslag for frie inntekter, positivt avvik i finanspostene på 27,4 millioner kroner og at tjenestene til kommunen ser ut til å bruke 172,4 millioner kroner mindre enn budsjettert.

- Også i år får vi større engangsinntekter som vi ikke kan regne med fortsetter. Derfor bør vi sette de økte inntektene av slik at vi bygger opp kommunens reservekontoer raskere. Dette gir oss trygghet til usikre tider og gjør kommunen økonomisk rustet til å egenfinansiere flere prosjekter. Det er å ta ansvar for fremtiden, forklarer finansbyråd Dag Inge Ulstein.

Av tjenestene er det positive avviket størst på de sentrale budsjettpostene med 77,8 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak reduserte pensjonskostnader på 40,6 millioner kroner.

Byrådet foreslår å øke avsetningene til disposisjonsfond, inkludert bufferfond for pensjonskostnader, med 325,9 millioner kroner. Netto avsetninger til bundne driftsfond økes med 35,4 millioner kroner. Etter justering har kommunen et budsjettert netto driftsresultat på 704,6 millioner kroner for 2017.

Investeringer

For investeringsbudsjettet viser prognosene et positivt avvik på 424,5 millioner kroner. De største avvikene er på tjenesteområdene næring (129,9 millioner kroner), vann og avløp (93,3 millioner kroner), idrett (47,8 millioner kroner) og skole (46,2 millioner kroner). Årsaken til avvikene ligger i hovedsak på fremdrift. Byrådet foreslår å justere ned investeringsbudsjettet for 2017 tilsvarende.

- Vi prioriterer barn og eldre. Derfor bygger vi nye skoler og flere sykehjem. Skoleforfallet påvirker fortsatt mange barn og unges hverdag. Samtidig har vi en stadig eldre befolkning som trenger omsorgsplasser tilpasset sine behov. For å lykkes med de ambisiøse planene våre må vi ha god kapasitet og høy investeringstakt. Tertialrapporten dokumenterer at vi har nettopp det, avslutter finansbyråden.

For næring gjelder investeringsposten en avsetning til strategisk kjøp av eiendom. Byrådet melder at flere store eiendomskjøp forventes sluttført i år, men det er usikkerhet om beløp og fremdrift.

Saken går videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken