Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem andre tilleggsinnstilling til budsjettet

Byrådet har i dag lagt frem sin andre tilleggsinnstilling til budsjettet for 2018 og handlings- og økonomiplan 2018-2021. Den fanger blant annet opp endringer i budsjettavtalen på Stortinget om statsbudsjettet.

Budsjettavtalen på Stortinget gir Bergen kommune en økning i rammetilskuddet på 13 millioner kroner. Byrådet foreslår å innarbeide dette i bybudsjettet for neste år.

På tjenesteområdene foreslår byrådet i tilleggsinnstilling nummer 2 endringer på til sammen 23 millioner kroner neste år. Utgiftene finansieres gjennom endringen i rammetilskuddet og redusert avsetning til disposisjonsfond.

Byrådet foreslår endringer i investeringsprogrammet for 2018 på 69,7 millioner kroner. Økningen finansieres i hovedsak gjennom opptak av lån. Den største endringen er foreslått bevilgning på 40,5 millioner kroner i økonomiplanperioden til å etablere et redundant datasenter.

Datasenteret skal være reserve og ta over driften dersom det skjer en uønsket hendelse i kommunens ordinære datasenter. Investeringen skal sikre stabile IKT-driftstjenester i kommunen.

Her er noen hovedpunkter i endringene:

Barnehage

  • Behovet for antall barnehageplasser er tilpasset nye prognoser for utvikling i barnetallene. Byrådet foreslår en reduksjon på 36,2 millioner kroner på 2018-budsjettet.
  • Byrådet foreslår å sette av 9,8 millioner i 2018 og 33,3 millioner kroner i 2019 til ny pedagog- og bemanningsnorm i barnehagene. Det kommer opp i 108,9 millioner kroner i slutten av økonomiplanperioden.
  • I tråd med budsjettavtalen på Stortinget blir innslagspunktet for gratis kjernetid økt til 533.500 kroner fra og med august 2018. Byrådet foreslår å sette av 1,35 millioner til dette i 2018.S

Skole

  • I avtalen om Statsbudsjettet er et flertall på Stortinget enige om en bemanningsnorm i grunnskolen. Byrådet foreslår å sette av 21,8 millioner kroner til dette i budsjettet for 2018 med helårsvirkning på 52,3 millioner kroner fra 2019. Skoler i Bergen har behov for 78,2 nye årsverk for å dekke inn den nye normen.

Tjenester til utviklingshemmede

  • Byrådet foreslår å sette av 4,5 millioner kroner i 2018 og ni millioner kroner årlig fra 2019 til dag- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede. Bevilgningen skal gi 40 flere brukere tilbud og dagsenter. Byrådet ønsker å etablere tilbudet på Kokstad eller Sandsli.

Psykisk helse

  • Byrådet foreslår å styrke tilbudet til psykisk syke barn og unge med 4,8 millioner kroner i 2018. Bevilgningen skal sikre at barn og unge i Bergen får den hjelpen de trenger.

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse

  • For å sikre forsvarlige arbeidsforhold på Strax-huset foreslår byrådet å bevilge tre millioner kroner årlig. Midlene skal gå til adgangskontroll eller forsterket bemanning. Byrådet foreslår også å sette av 12,8 millioner kroner i investeringsbudsjettet for å opparbeide en uteplass ved Strax-huset. Målet er å gi en god og trygg situsjon for brukerene, nærmiljøet og forbipasserende.

Behandling og rehabilitering

  • Byrådet foreslår å bevilget 17,3 millioner ekstra til Bergen legevakti 2018 og 23 millioner kroner årlig fra 2019. Midlene skal gå til å dekke inn inntektsbortfall etter at Helse Bergen har sagt opp avtale om integrert driftsmodell.

Museer

  • Byrådet foreslår engangsbevilgninger i budsjettet for 2018 til Bergens Elektriske Sporvei (1,5 millioner kroner) og et ekstratilskudd til Bymuseet (1 mill. kr.). Den elektriske sporveien har søkt om tilskudd for å ferdigsstille museumstrikkelinjen innen Fjordsteam 2018. Bymuseet har meldt et prekært behov for ekstrabevilgning til drift av museet.

Tilleggsinnstilling 2 inngår sammen med de andre budsjettdokumentene i bystyrets budsjettbehandling.

Saken går videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken