Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem kommunens første gravferdsplan

Byrådet legger frem gravferdsplan for Bergen 2018-2028.

Planen omfatter det kommunale ansvaret og samspillet mellom offentlige enheter, gravplassmyndigheten, byråer og andre private leverandører, livssynssamfunn, ønsker fra avdøde og de etterlattes ønsker. Planutkastet har vært på høring og fikk 15 innspill. På bakgrunn av høringssvarene, er det gitt økt vekt på livssynsnøytralitet og valgfrihet i gravferdsform.

Planen innebærer blant annet at:

  • Bergenserne vil kunne forvente å begraves etter egne ønskede seremonier og gravform, og på gravplasser i egen bydel.
  • Det utredes nytt krematorium, større livssynsnøytralt seremonirom og tilknyttet bårerom, samt rom for vaskeseremonier innen utgangen av 2019.
  • At vedlikeholdsetterslepet reduseres, og det legges til rette for tilpassing til klimaendringer og økt bærekraftighet blant annet ved at fossilfritt krematorium etableres innen 2030.
  • Gravplassene skal være viktige grønne lunger i byen og bidra til gåbyen Bergen.
  • I forlengelse av planen skal det etableres beredskapsplan og bevaringsplan.

Bevilgninger vurderes årlig av Bergen bystyre som del av kommunens budsjettbehandling.

Planen skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les tidligere omtale av saken


Se dokumentene i saken