Gå tilbake til:
Du er her:

God budsjettstyring

Etter årets fire første måneder ligger Bergen kommune an til et positivt budsjettavvik på 12,1 millioner sammenlignet med vedtatt budsjett. Byrådet foreslår blant annet en styrking av barnevernet og avlastningstilbud for psykisk syke barn og unge.

Byrådet har i dag lagt frem økonomisk rapport for årets 1. tertial med forslag til justeringer av budsjettet for 2018. De sentrale budsjettpostene ser ut til å bli 112,2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette er i hovedsak knyttet til positive avvik på finanspostene på 91,4 millioner kroner, som forklares med høyere renteinntekter, lavere renteutgifter og lavere avdrag enn forutsatt.

I tillegg ble utbyttet fra BKK og Fløibanen AS noe høyere enn budsjettert. For tjenesteområdene viser årsprognosen et negativt avvik på 100,3 millioner kroner, eller 0,5 prosent av vedtatt driftsbudsjett.

Utfordringer i tjenestene

I kroner er det negative avviket størst i tjenestene for utviklingshemmede med 44,7 millioner kroner. Avviket forklares med mangel på boliger til målgruppen. Dette gjør at det blir mer behov for avlastningstiltak. Kommunen kjøper i stor grad avlastningstjenester fra private. I tillegg blir det behov for akutte løsninger for å løse situasjoner som oppstår i hverdagen. Derfor er byrådet opptatt av å bygge flere boliger for å redusere behovet for private tjenester.

Sammenlignet med 1. tertial i fjor, har Bergen kommune i løpet av årets fire første måneder fått 86 flere mottakere av økonomisk sosialhjelp. De økte utgiftene til økonomisk sosialhjelp knytter seg i hovedsak til boutgifter og livsopphold.

Skole har en prognose som viser et merforbruk på 28 millioner kroner utover vedtatt budsjett. Avviket forklares med manglende statlig finansiering av ny lovfestet lærertetthetsnorm samt økte strømpriser.

Fra 2018 har Etat for bygg og eiendom overtatt ansvaret for energistyringen i kommunale bygg som inngår i etatens portefølje med en vedtatt målsetning om å spare 5 millioner kroner på redusert energiforbruk i 2018. Dette målet ser isolert sett ut til å være innenfor rekkevidde. Imidlertid har gjennomsnittlig spotpris på elkraft økt med om lag 48 % fra 2016 til 2018. Dette, i kombinasjon med den kalde starten på året, har ført til at energibudsjettet ligger an til et samlet merforbruk på 25 mill.

Forslag til nye tiltak og justeringer

  • Byrådet foreslår nye tiltak og bevilgninger til å dekke inn forventet merforbruk i tertialrapporten til 93,1 millioner kroner.
  • Den største enkeltbevilgningen er kompensasjon for økte energipriser med en foreslått sum på 25 millioner kroner.
  • Byrådet foreslår å styrke barnevernsbudsjettet med 10,7 millioner kroner, med en helårsvirkning på 25 millioner. Pengene vil blant annet brukes på å ansette 22 kontaktpersoner og fire psykologer for å bedre oppfølgingen av barn og familier som er i kontakt med barnevernet.
  • Det blir foreslått bevilget 1,4 millioner kroner til å etablere et nytt avlastningstilbud for psykisk syke barn og unge fra høsten.
  • Når det gjelder utviklingen innenfor tjenester for utviklingshemmede og sosialhjelp, vil byrådet vurdere dette på nytt i forbindelse med 2. tertialrapport.
  • Byrådet foreslår å bevilge 1,6 millioner kroner til å få på plass en midlertidig løsning for offentlige toaletter i 2018. Kommunen har nå ute en konkurranse for løsning med mobile toaletter for utplassering sommeren 2018. Tiltaket skal gi et forbedret tilbud på offentlig tilgjengelige toaletter i sentrum.
  • Det blir også foreslått å bevilge 1,1 millioner kroner til å dekke inn økte utgifter til å behandle søknader om parkeringstillatelse for bevegelseshemmede.
  • Bergen fyller 950 år i 2020. Byrådet foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner nå til dette formålet. Bevilgningen går til arbeidet med å planlegge rammer og innhold for markeringen av jubileet.
  • Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl har søkt kommunen om to millioner kroner i ekstraordinært tilskudd for 2018. Byrådet foreslår å bevilge dette som en engangsbevilgning. Midlene skal gå til vedlikehold av skipet. Byrådet forutsetter at det også blir gitt tilskudd fra stat og fylke.

Justerer ned investeringsbudsjettet

Byrådet foreslår å justere investeringsbudsjettet for 2018 ned med til sammen 859,6 millioner kroner. Av dette er 675,1 millioner ikke-avgiftsfinansierte investeringer og 184,5 millioner kroner avgiftsfinansierte investering. Endringen vil medføre redusert bruk av lånemidler på 609,6 millioner kroner.

Tertialrapporten går videre til behandling i komité og bystyre.