Gå tilbake til:
Du er her:

Foreslår å opprette bydelsstyrer

Byrådet foreslår at det opprettes bydelsstyrer fra 2020. - Bergen skal preges av åpenhet, inkludering og maktspredning. Vi ønsker at bydelsstyrene skal bidra til å sette lokale initiativ og saker tydeligere på dagsorden, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Etter valget i 2015 ble det nedsatt en egen lokaldemokratikommisjon i Bergen, det såkalte Fimreite-utvalget. Utvalget konkluderte med at lokaldemokratiet i Bergen fungerer godt og på linje med andre byer i Norge, men at det bør vurderes ordninger som styrker deltakelsen i valg og politiske saker og prosesser. Utvalget anbefalte at det opprettes bydelsstyrer og at det vurderes en ordning med byborgerpanel i tillegg.

Bystyret vedtok i 2017 at det skulle arbeides videre med opprettelse av bydelsstyrer, men at det ikke var aktuelt å legge driftsoppgaver eller større budsjettansvar til bydelene. Bystyret vedtok også at det skulle gjennomføres et forsøk med byborgerpanel.

Kan styrke engasjementet

- Vi ser bekymringsfulle tendenser i mange vestlige land til at enkelte samfunnsgrupper faller utenfor det politiske systemet. En grunnleggende utfordring i samfunnet, også i Norge, er å styrke tilliten mellom folkevalgte og innbyggere. Bydelsstyrer er ett av flere tiltak som kan styrke både engasjementet og kontakten mellom innbyggerne og de folkevalgte, sier Harald Schjelderup.

- Arbeidet med å involvere innbyggerne og styrke åpenheten er et kontinuerlig arbeid som bystyret og byrådet hele tiden må prioritere. Vi har fått formelle ordninger som innbyggerinitiativ, og sosiale medier har også endret kontakten mellom politikere og innbyggerne. Men vi må også lete etter nye løsninger som styrker nærdemokratiet, sier byrådslederen.

Dette er de viktigste punktene i byrådets forslag:

  • Det anbefales en bydelsordning med 7 eller 8 bydeler, med utgangspunkt i de bydelsgrenser en hadde i perioden 2008–2010.
  • Det foreslås at hvert bydelsstyre har 11–17 representanter pluss vararepresentanter, og at det vurderes om bydeler skal ha ulikt antall representanter basert på innbyggertall.
  • For valget i 2019 vil byrådet anbefale indirekte valg til bydelsstyret, i hovedsak basert på valgresultatet i den enkelte bydel. Fra lokalvalget i 2023 er målet direktevalg.
  • Byrådet vil anbefale at bystyrerepresentanter ikke kan sitte i bydelsstyrene i perioden 2019-2023.
  • Byrådet foreslår at en ordning med byborgerpanel prøves videre ut som et forskningssamarbeid.

Forslagene skal behandles og endelig avgjøres av bystyret. Dersom bystyret fatter vedtak om å opprette bydelsstyrer etter valget i 2019, vil det legges frem saker til behandling i bystyret det kommende året som skal ta nærmere stilling til den konkrete utformingen av bydelsdemokratiet, inkludert oppgaver og fullmakter for bydelsstyrene.

Les dokumentene i saken