Gå tilbake til:
Du er her:

Reviderer risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen

Byrådet har vedtatt oppstart av arbeid med revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen. Klimatilpasning og informasjonssikkerhet er eksempler på utfordringer som vil bli analysert.

Hva er de mest alvorlige hendelser som kan ramme Bergen? Hvor sannsynlige er de, og hvilke konsekvenser kan de få? Disse spørsmålene skal besvares med ny og oppdatert kunnskap i år.

For fire år siden vedtok bystyret kommunens første overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse, "Bergen ROS 2014, Bergen en trygg by". Analysen er en lovpålagt oppgave og en sentral del av kommunens beredskapsplikt.

ROS-analysen skal revideres hvert fjerde år og danner grunnlaget for kommunens videre arbeid med samfunnssikkerhet- og beredskap. Arbeidet med oppdateringen av Bergen ROS starter i april i år og vil blir ferdigstilt ved utgangen av året.

Nye utfordringer

Samfunnssikkerhet og beredskap har fått økt oppmerksomhet siden forrige analyse, og det stilles høye krav til kommunene om kartlegging og bevisstgjøring omkring uønskede hendelser som kan ramme innbyggerne og besøkende til kommunen.

Eksempler på hendelser som gir oss større utfordringer enn tidligere, er naturhendelser som konsekvens av klimaendringer. Sommeren 2018 er et eksempel på dette. Etter en uvanlig lang tørkeperiode med stor skogbrannfare, kom et brått skifte til ekstreme nedbørsmengder, ras og flom. En annen utfordring som vil bli grundig analysert, er informasjonssikkerhet.

Bredt samarbeid

Kommunen vil igjen bruke eksperter fra egne fagmiljø og eksterne aktører for å jobbe frem den reviderte risiko- og sårbarhetsanalysen. Politiet, Statens vegvesen og Universitetet i Bergen er blant dem som vil bidra med et bredt og oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Les dokumentene i saken