Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha enklere arbeidshverdag i barnehage og skole

Byrådet foreslår å videreføre forenklingsarbeidet i barnehage og skole. Byrådet vil inkludere fagorganisasjonene i drøftingene slik at de ansatte og tillitsvalgtes stemme blir bedre hørt.

Byrådet har behandlet forenklingsutvalgets rapport som ble lagt frem våren 2015. Forenklingsutvalget har sett på tidsbruk i barnehager og skoler, og om det er aktiviteter som tvinger oppmerksomheten bort fra kjerneoppgavene. Blant annet har utvalget vurdert hvordan enkelte oppgaver eller aktiviteter knyttet til rapportering og dokumentasjon kan forenkles.

På bakgrunn av rapporten foreslår byrådet en rekke tiltak til forenkling, som skal frigjøre tid og resurser til kjerneoppgavene i skolen og barnehage. Blant annet:

  • Oppheve bystyrets vedtak med obligatorisk skriftlig vurdering på mellomtrinnet.
  • Gjennomgå dokumentasjon knyttet til søknader til PPT. Byrådet mener det må gjøres grundige vurderinger av hvordan forenklinger skal skje, slik at det ikke går på bekostning av tett og god oppfølging av barn og unge som har særlig behov for støtte.
  • Styrke arbeidet med vurderingspraksis på andre måter enn gjennom anonym vurdering av elevbesvarelser på tentamen.
  • Lette på den obligatoriske kartleggingen av toåringer i barnehager.
  • Modernisere tjenestetilbudet og forenkle arbeidshverdagen i barnehager og skoler med å benytte smartere løsninger og mer digitale verktøy. Byrådet vil følge dette opp i forbindelse med det videre forenklingsarbeidet.

Byrådet skal i 2017 komme med en statusrapport på oppfølgingen av forenklingsutvalgets rapport og byrådets forslag til tiltak.

Saken skal videre til komite og bystyre.

Les dokumentene i saken