Gå tilbake til:
Du er her:

Justerer opptaksordningen for barnehager

Byrådet foreslår endringer i opptaksordningen for kommunale barnehager. Flere private barnehager følger kommunens opptaksordning, og det vil også gjelde dem.

Saken omfatter følgende punkter:

Fødselsdato i stedet for søkerdato

Byrådet foreslår at fødselsdato skal bestemme plassen du får på søkerlisten. I nåværende ordning får søker tildelt ansiennitet på søkerlisten til barnehageplass etter søkerdato. Byrådet mener at en ved å sortere søkerlisten etter fødselsdato der det eldste barnet tildeles plass først, kan oppnå at tilflyttende barn og andre barn som kanskje ikke tidligere har vært i barnehage, sikres plass før skolestart i nærområdet.

Søskenprioritet og ansattes barn

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. Utover de lovpålagte kriteriene, som gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barnevernsvedtak, foreslår byrådet at prioritet for søsken og for ansattes barn bør komme foran andre grupper ved søknad om plass i kommunale barnehager. Søskenprioritering er viktig for barnets beste og familiens hverdag, og plass til ansattes barn er viktig for å rekruttere og beholde ansatte.

Foresatte som er synshemmete prioriteres

Byrådet ønsker også å prioritere familier der foresatte er sterkt synshemmet eller blind. De har behov for barnehageplass i sitt nærmiljø for at begge foresatte skal kunne nyttiggjøre seg av tilbudet.

Minoritetsspråklige prioritert i hovedopptaket

Byrådet foreslår at minoritetsspråklige barn fortsatt får prioritet, men bare en gang, og det ved hovedopptaket. I hovedopptaket har de stor mulighet til å få innfridd et av barnehageønskene sine. Disse barna vil være likestilt med andre barn i supplerende opptak og overflyttingsopptak dersom de av ulike årsaker ønsker å bytte barnehage.

Utvidet rett til barnehageplass

Byrådet går inn for at søkere med barn som fyller ett år i september eller oktober får tilbud fra den måned barnet fyller et år. Dersom foresatte ønsker tidligere start åpnes det for dette.

I juni 2016 vedtok stortinget utvidet rett til barnehageplass for barn som fyller ett år i september og oktober det året de søker om plass. I hovedopptaket 2016 fikk også alle søkere med utvidet rett tilbud om barnehageplass i Bergen.

Prioritet ved overflyttingsopptaket

Byrådet foreslår at barn som allerede har barnehageplass, men som søker barnehageplass i egen bostedsbydel og nærmere hjemmet, skal få prioritet ved overflyttingsopptaket som foretas før hovedopptaket.

Saken skal videre til komite og bystyre.

Les dokumentene i saken