Gå tilbake til:
Du er her:
Lynghaugparken
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Foreslår egen bergensmodell for SFO

Byrådet legger frem sak om skolefritidsordningen og foreslår en egen bergensmodell for SFO. Satsingsområdene skal være "Vennskap, lek, læring i det 21. århundre".

Saken, "Sammen i vennskap, lek og læring – helhetlig plan for SFO i Bergen kommune", gir føringer for videre utvikling av SFO fra 1. - 4. trinn i bergensskolen. Bergensmodellen skal kjennetegnes av høy kvalitet på tilbudet og kompetente medarbeidere, der samhandlingen mellom skole og SFO styrkes. Barnas kompetanser skal fremmes gjennom vennskap, lek og læring.

Samtidig vil byrådet at flere barn skal få mulighet til å delta i SFO og at barn ikke skal ekskluderes fra å delta på denne fellesarenaen på grunn av familiens økonomiske situasjon.

Kvalitet i innhold og kompetente medarbeidere

I saken legger byrådet frem en rekke forslag. Her er noen av dem:

  • Byrådet vil utarbeide en rammeplan for SFO som skal legges frem for bystyret senere i 2017. Rammeplanen skal konkretisere innhold og kvalitet basert på "Sammen for kvalitet – læring" og føringene i SFO-saken byrådet nå legger frem.
  • Innføre, opprettholde og videreutvikle faste organiserte aktiviteter i SFO innen fysisk aktivitet, kulturaktiviteter, digital kompetanse og måltider.
  • Innføre generell søknadsbasert moderasjonsordning i SFO basert på seks prosent av husholdningsinntekt
  • Innføre pilotprosjekt med gratis kjernetid for SFO på skoler som ligger i svake levekårssoner.
  • Alle SFO skal hver dag servere et enkelt og sunt smøremåltid til kostpris.
  • Innføre kvalitetsoppfølging av SFO som en del av skolens kvalitetsoppfølging fra og med skoleåret 2017/2018.
  • Ved nytilsetting av avdelingsleder, stille krav om fortrinnsvis høyskoleutdanning.
  • Ved nytilsettinger av gruppeledere, stille krav om fortrinnsvis fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
  • Øke andelen fagarbeidere i SFO fra 41 prosent til 60 prosent over en femårsperiode.
  • Innføre pilotprosjekt med koding for barna som ønsker det på 3. trinn i SFO-tiden.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyret.

Les dokumentene i saken.