Gå tilbake til:
Du er her:

Ny kvalitetsutviklingsplan for barnehagene

Kvalitetsutviklingsplanen er kommunen som barnehageeier sitt viktigste styringsverktøy for å støtte opp under hovedsatsingsområdet for de neste fire årene "Grunnlag for livslang læring i det 21. århundre".

"Sammen for kvalitet - Lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021", beskriver kommunens strategier og tiltak for å støtte opp under satsingsområdet.

Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av fagavdeling barnehage i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Kommunale barnehager har gitt faglige innspill til planen. Den har også vært til drøfting med arbeidstakerorganisasjonene.

Grunnlag for livslang læring

I kvalitetsutviklingsplanen blir hovedsatsingsområdet "Grunnlag for livslang læring i det 21. århundre" synliggjort og utdypet ut fra to perspektiv, som må ses i sammenheng:

  • barns grunnlag for livslang læring, som tilknytning, vennskap og fellesskap, mangfold, barns medvirkning, lek og barns læring.
  • personalets kompetanse og tilrettelegging for barns medvirkning, lekemiljø, læringsmiljø og overganger, arbeid med psykososialt miljø samt foreldresamarbeid og foreldremedvirkning.

Planen viser strategier og forpliktende tiltak på eiernivå og barnehagenivå knyttet til hovedsatsingsområdet. Språk, matematikk og pedagogisk relasjonskompetanse videreføres fra forrige kvalitetsutviklingsplan.

Utfordringer i sektoren

Barnehagene som organisasjon har gjennomgått store endringer de siste tiår i takt med generelle samfunnsendringer; med større mangfold, flere små barn, økt institusjonalisering av barndommen, krav om større fleksibilitet og stadig nye krav til barnehagens omsorgsfunksjon, faglighet og profesjonalitet i møte med barn og foreldre.

Barnehagesektoren står overfor en rekke utfordringer som krever at barnehagene er i endring. I saken som følger planen peker byrådet på noen områder som skal understøtte satsingsområdene i planen og møte utfordringene:

  • Skape rettferdige oppvekstsvilkår og utjevne sosiale forskjeller
  • Styrke Bergen kommune sin rolle som offensiv, ambisiøs og kvalitetsorientert barnehageeier
  • Øke kvaliteten gjennom å styrke bemanningen og pedagogandelen i de kommunale barnehagene
  • Øke kvaliteten gjennom kompetanseheving
  • Trygghet og tilknytning i barnehagen og gode overganger
  • Bruk av pedagogiske verktøy
  • Digitalisering for å øke kvaliteten på tjenestene

Byrådet følger også opp kommunens målsetting å ha 20 prosent av de ansatte skal være menn og det skal arbeides aktivt for å forebygge, avdekke, stoppe og følge opp krenkelser, mobbing og utenforskap.

Byrådet legger samtidig frem Kvalitetsmelding for barnehagene 2016 -2017, som gir informasjon om status på barnehagefeltet.

Saken skal behandles aav byrådet og deretter til behandling i komite og bystyret.


Les dokumentene i saken