Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem kvalitetsmelding for barnehagene

Kvalitetsmeldingen gir informasjon om tilstand og status for barnehagesektoren i Bergen barnehageåret 2016-2017.

Meldingen omhandler barnehagens ansatte, tilsyn i sektoren, barnehageplasser, barnehageutbygging, satsingsområdene til de kommunale barnehagene (språk, matematikk og pedagogisk relasjonskompetanse) og andre områder der det arbeides for økt kvalitet.

En rekke kommunale barnehager har bidratt med praksisfortellinger fra egen hverdag i barnehagen. Dette er den åttende kvalitetsmeldingen Bergen kommune legger frem om barnehagene.

Noen utdrag fra meldingen

Kompetanse

Styrere i flere kommunale barnehager har deltatt i den nasjonale styrerutdanningen og har også mulighet for å ta master i ledelse. Erfaringene fra prosjektet Ledelse for kvalitet i barnehagen for hele ledergruppen i de kommunale barnehagene har vært positive, og det videreføres for en to-årsperiode.

Det er gjennomført satsing på sammenheng mellom barnehage og skole med nettverksmøter og kompetansehevingskurs for ansatte i barnehager.

Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelsen for private og kommunale barnehager viser at 84 prosent av foreldrene er godt fornøyd med barnehagens tilbud. Foreldre til barn i private barnehager svarer 87 prosent at de er fornøyd med barnehagetilbudet, mens 85 prosent av foreldre med barn i kommunale barnehager svarer det samme.

Kvalitetsoppfølging

Kvalitetsoppfølging av de kommunale barnehagene er gjennomført og foreldre deltok for første gang på deler av dialogmøtet med viktige tilbakemeldinger. Foresatte uttrykker tilfredshet med barnehagens tilbud alt i alt, men tilbakemeldingen på daglig kontakt og informasjon og begrunnelser knyttet til barnehagens pedagogiske tilbud varierer en del mellom barnehagene. Dette er den samme tendensen som brukerundersøkelsen peker på.

Full barnehagedekning

Arbeidet med full barnehagedekning har hatt høyeste prioritet i Bergen kommune gjennom flere år. Ved hovedopptaket i 2017 har kommunen klart bydelsvis dekning i samtlige bydeler med unntak av Årstad.

Parallelt med fremleggelsen av kvalitetsmeldingen legger byrådet frem en ny kvalitetsutviklingsplan for de kommunale barnehagene i Bergen for perioden 2018-2021: "Sammen for kvalitet – lek og læring".


Saken skal behandes av byrådet og deretter til l behandling i komite og bystyret.

Les dokumentene i saken