Gå tilbake til:
Du er her:

Hva kan barn og foresatte forvente av SFO

Byrådet legger frem rammeplan for skolefritidsordningen (SFO). Den gir informasjon til barn og foresatte om hva de kan forvente av SFO.

Det er første gang det legges frem en rammeplan som gir retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av SFO. I SFO skal det være aktiviteter og innhold som er tilpasset barna ut fra deres alder, interesser og forutsetninger. SFO skal arbeide med aktivitetene fysisk aktivitet, kultur, koding og måltider. Det er avsatt ekstra midler til disse aktivitetene.

God og ønsket praksis

Satsingsområdet for rammeplanen er vennskap, lek og læring i det 21. århundre. For hvert av satsingsområdene synliggjør planen hvordan personalet i SFO skal arbeide med og tilrettelegge for et godt skole-, leke- og læringsmiljø.

Rammeplanen har også målsettinger og kjennetegn på god og ønsket praksis når det gjelder

  • aktivitetene som SFO skal drive: fysisk aktivitet, kultur, koding og måltider
  • samarbeid SFO og hjem
  • ledelse av SFO

Moderasjonsordning

Rammeplanen utgjør en viktig del av "Bergensmodellen" for SFO. Bystyret vedtok den i sak 147/17. For å sikre høyest mulig deltakelse og at ingen ekskluderes fra SFO på grunn av familiers økonomiske situasjon, er det som en del av Bergensmodellen innført en generell moderasjonsordning basert på familiers husholdningsinntekt.

Kompetansehevning hos ansatte og kvalitetsoppfølging er også viktig i Bergensmodellen.

Rammeplanen bygger på føringer i saken "Sammen i vennskap, lek og læring – helhetlig plan for SFO i Bergen kommune" og fra kvalitetsutviklingsplanene for barnehage og skole, "Sammen for kvalitet – lek og læring" og "Sammen for kvalitet – læring".

Saken skal videre til behandling i komite og bystyret.

Les dokumentene i saken