Gå tilbake til:
Du er her:

Dyrere oppveksttun på Nordnes

En ekstern usikkerhetsanalyse viser at det er behov for å oppjustere investeringsrammen for Nordnes oppveksttun med 55 millioner kroner.

Bystyret har tidligere vedtatt å rehabilitere Nordnes skole og bygge den om til et oppveksttun med barnehage. Arbeidene på tomten pågår og skolen er fraflyttet i anleggsperioden.

Byrådet anbefaler at totalrammen fra prosjektet blir oppjustert fra 308 millioner kroner til 363 millioner kroner.

Opprinnelig var det lagt til grunn at skolen skulle bygges om, men beholde den nåværende strukturen med klasserom. Denne bestillingen ble siden endret fordi det var ønsket å få en mer åpen skole basert på aktivitetsbaserte behov.

Siden Nordnes skole har høy verneverdi, har det også vært nødvendig å forankre endrede løsninger hos Byantikvaren. For å løse konflikt med eksisterende trær har det også vært nødvendig å få på plass nye og mer kostnadskrevende løsninger for utearealene.

Byrådet mener at prosjektet, slik det nå foreligger, er godt gjennomarbeidet og gir gode løsninger for området. Det er også viktig at kommunen finner gode løsninger som ivaretar både bygget og utearealene.

Totalrammen for Nordnes oppveksttun blir foreslått oppjustert med 55 millioner kroner og at endringene blir innarbeidet i arbeidet med kommende handlings- og økonomiplan.

Byrådet kommer med innstilling i saken som går videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken