Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem plan for nye Rolland skole

Byrådet anbefaler plan for nye Rolland skole. Dagens skolebygg skal rives og elevene skal samles i et nytt skolebygg med plass til 350 elever.

Planen foreslår å samle klassetrinnene 1.-7. klasse i et nytt og større hovedbygg på cirka 4000 m2. Det vil også bli etablert SFO i bygget.

Det blir lagt vekt på å sikre et tydelig trafikkbilde med separate areal for gående, syklende og for bil. Byrådet ønsker at planforslaget også ser på løsninger for av- og påstigning, buss og parkering lengre unna skolen i henhold til hjertesone-konseptet.

Det nye bygget skal etterstrebe en klimavennlig materialbruk, og hoveddelen av skolebygget skal etableres med biologisk tak. De delene av taket som ikke er grønne, skal være estetisk tiltalende.

Idrettshallen skal ikke bli revet, som foreslått i en tidligere plan.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken