Gå tilbake til:
Du er her:
Gutt med lyst hår kikker gjennom et hull i en vegg
Bilde: Bergen kommune

Sender handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO på høring

Byrådet inviterer alle til å komme med innspill til høringsutkastet til "Spør oss! Handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO." Frist for å gi innspill er 25. november.

Byrådet har i dag vedtatt å legge forslag til handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO ut på høring.   Les byrådssaken og høringsutkastet

Syv tiltak 

Handlingsplanen følger opp og konkretiserer vedtakene i strategien "Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" og inneholder disse syv tiltakene: 

  1. utarbeide prosedyre som sikrer tidlig og målrettet innsats for barn/unge som har behov for særskilt tilrettelegging
  2. utarbeide prosedyre som sikrer medvirkning fra barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging og deres foresatte i saker som angår den enkelte
  3. sikre hvordan barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging kan medvirke på systemnivå, og utvikle og etablere ordninger for slik medvirkning
  4. sikre kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler innenfor temaene medvirkning og inkludering 
  5. utvikle et system slik at skoler med barnetrinn har gode nok forutsetninger til å ta imot barn med omfattende behov for tilrettelegging  
  6. sikre et hensiktsmessig pedagogisk støttesystem i barnehagene og skolene
  7. styrke laget rundt barnet innenfor tre prioriterte områder: bekymringsfullt skolefravær, samspillsproblematikk og habilitering 

Tiltakene i handlingsplanen skal samlet bidra til å realisere de tre overordnede målene i “Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO”:

  • øke barns medvirkning
  • øke inkluderingen
  • bygge sterkere lag rundt barna/elevene   

Tiltakene innebærer å forbedre leke- og læringsmiljøet i barnehage og skole, at hjelp og støtte iverksettes tidlig og at flere skal få hjelp og støtte der de er. Tiltakene omfatter forbedrede og tydeligere prosedyrer, bedre og tydeligere organisering av kompetanse på feltet og kompetanseutvikling. I tillegg foreslås det en særlig forsterking av arbeidet på tre felt der det har vært en økende utfordring over tid; bekymringsfullt skolefravær, samspillsvansker og habilitering, som handler om planmessig arbeid og tilbud til barn/unge med utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelser.  

Prioritere dem som trenger særskilt tilrettelegging 

Til sammen ønsker byrådet at handlingsplanen skal føre til et samlet løft for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Hovedmålet med planen er å redusere omfanget av reparerende tiltak seinere, i større grad realiserer denne gruppen av barn- og unge sitt potensial for læring og bidrar til at færre barn og unge opplever utenforskap i barnehage, skole og samfunn.   

Vil du gi innspill? 

Høringen skal sikre en åpen og bred planprosess, og skal gi grunnlag for å gjøre ferdig  handlingsplanen. Etter høringsprosessen skal handlingsplanen til behandling i Utvalg for barnehage, skole og idrett og deretter til endelig behandling i Bergen bystyre.   

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill.  Høringsfrist er 25. november 2022. 

For å sikre så gode og presise innspill som mulig til handlingsplanen, er det laget høringsspørsmål  til de ulike tiltakene i planen. Vi ber derfor om at dere gir høringsinnspillene deres til høringsspørsmålene i dette skjemaet.