Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha ny midlertidig ungdomsskole på Bontelabo

Byrådet skal inngå leieavtale for etablering av ny midlertidig ungdomsskoleavdeling i Bergenhus bydel.

Elevtallet i Bergenhus bydel har økt med 200 elever fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2020/2021. Bydelen har en kommunal ungdomsskole, Rothaugen, som har plassproblemer.

I vedtatt handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 vises det til at løsningen på plassutfordringene ved Rothaugen skole må inneholde to løsninger – en kortsiktig og en langsiktig

Den kortsiktige løsningen handler om å finne lokaler til en ungdomsskoleavdeling for anslagsvis 100-200 elever med organisatorisk tilhørighet til Rothaugen skole, som kan fungere inntil en ny ungdomsskole i Bergenhus bydel er klar. Den langsiktige og permanente løsningen handler om å finne en eiendom som er egnet til å bygge en ny ungdomsskole i Bergenhus bydel. 

Bontelabo best egnet

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) vurdert flere mulige erstatningslokaler for mulig kjøp eller leie. En har vurdert både egne kommunale lokaler, offentlige lokaler samt lokaler i det private eiendomsmarkedet. Noen av kriteriene som er vurdert er beliggenhet, fasiliteter, standard, leiepris og uteområde. Det alternativet som vurderes som mest hensiktsmessig er lokaler på Bontelabo 8. Lokalet ligger like ved Bergenhus festning og det er cirka 600 meters gangavstand mellom Rothaugen skole og Bontelabo.

Klart i løpet av skoleåret 2021/2022

Også Krohnengen skole har kapasitetsprobemer, og lokalene på Bontelabo 8 må tilrettelegges slik at noen klasser fra Rothaugen skole og ett trinn fra Krohnengen skole får plass der. Det tas sikte på at lokalene kan være klare i løpet av skoleåret 2021/2022. Det foreslås at kommunen inngår en langsiktig leieavtale med utleier. 

Årlig leiekostnad for Bontelabo 8 er foreløpig estimert til cirka syv  millioner kroner. Leiepris er inkludert tilrettelegging av bygning til skoledrift og tilgang på utearealer. Prosjektering og opparbeidelse av uteområde til skoledrift skal gjennomføres av utleier, men kommunen må betale engangskostnadene for prosjektering og opparbeidelsen av uteområdet.

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i byrådet 15. april 2021.