Gå tilbake til:
Du er her:

Vil skape inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge gjennom planen "Skyfritt"

Byrådet vil styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målet er å redusere mobbing og krenking på oppvekstfeltet i Bergen.

Barnehager, skole og fritidsarenaer skal være inkluderende tiltak der ingen barn og unge skal utsettes for mobbing eller krenkende ord og handlinger, verken fra andre barn og unge eller voksne.

- Ingen barn og ungdommer i byen vår skal oppleve å bli stengt utenfor fellesskapet, enten det er i barnahagen, på skolen, på fritiden eller på nett. Derfor legger vi nå frem "Skyfritt" en omfattende plan med åtte ulike strategier for hvordan vi kan få en mer inkluderende arena fri for mobbing, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Roger Valhammer.

Planen er en oppfølging av Byrådets politiske plattform hvor det ble varslet at byrådet skulle legge frem en "handlingsplan mot mobbing".

Byrådet foreslår åtte ulike strategier i planen:

 • Opprette en felles plattform – "Skyfritt" - En digital nettressurs, rettet mot barn og unge, foresatte, ansatte i barnehage, skole og mot fritidsarenaer.
   
 • Utvikle team Skyfritt – Et støttesystem som kan hjelpe barn, unge, foresatte, barnehager, skoler og fritidsarenaen i vanskelige mobbesaker.
   
 • Styrke det systematiske arbeidet gjennom bruk av programmer og verktøy.
   
 • Kompetanse for et inkluderende fellesskap - Lærerrollen i barnehage og skole må profesjonaliseres med hensyn til kompetanse knyttet til det å skape et inkluderende fellesskap.
   
 • Forpliktende tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt barn og unges leke- og læringsmiljø - Samarbeidet mellom helsestasjon/skolehelsetjeneste og barnehage/skole skal styrkes på kompetanse.
   
 • Sikre barn og unge økt medvirkning på systemnivå - Byrådet foreslår å sikre barn og unge økt medvirkning på systemnivå gjennom flere tiltak.
   
 • Styrke samarbeidet med og involvering av foresatte - Byrådet vil at samarbeidet med foresatte skal være proaktivt og at barnehagene, skolene og fritidsarenaene skal ha strategier for å engasjere og involvere alle foresatte.
   
 • Fysisk tilrettelegging av uteområder - Det skal vektlegges å gjennomføres tiltak som fremhever sosial samhandling og samspill, gjennomsiktighet og tiltak som forebygger mobbing.

Planen skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les planen og dokumentene i saken