Gå tilbake til:
Du er her:

Aksepterer at det startes utredning av delvis bompengefinansiering Ny E16, Arna - Stanghelle

Byrådet anbefaler at Bergen kommune gir sin tilslutning til at Statens vegvesen starter utredning av delvis bompengefinansiering av ny E16, Arna – Stanghelle.

Ny E16 og Vossebane, Arna – Stanghelle er et fellesprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR med bygging av både vei og jernbane. 

Utredning av delvis bompengefinansiering vil baseres på en forhåndsvurdering/mulighetsstudie der Statens vegvesen blant annet presenterer mulige bompengeopplegg, takst- og rabattsystemer m.m. for vei-delen av fellesprosjektet Arna – Stanghelle. 

Anbefalt bompengeopplegg viser totalt seks bomstasjoner. Vegvesenet tar også i bruk sideveiene fordi lokaltrafikk her vil ha indirekte nytte i form av sikrere reise, bedre trafikksikkerhet, miljø, fremkommelighet og forutsigbarhet. Videre anbefaler Statens Vegvesen at sideveiene får samme takst, for å ikke få gjennomgangstrafikken pløyd over dit. I snitt mener vegvesenet de trenger 3 kroner per kilometer i 15 år.

Vegvesenet inviterer offentlige instanser til å komme med innspill på arbeidet som er gjort til nå, og avklare egen medvirkning i det videre og mer omfattende utredningsarbeidet. 

Byrådet anbefaler at videre utredninger vurderer et fremtidig innkrevingssystem som tar høyde for stor andel fossilfrie kjøretøyer og lav trafikkvekst, og ber også om at videre utredninger får en bred vurdering av takstnivå og virkninger av bom på sidevei.

Bergen kommune ønsker også å medvirke i det videre utredningsarbeidet.

Videre prosess

Når det faglige grunnlaget er klart, vil det oversendes for endelig lokalpolitisk behandling og vedtak. Dette vil skje etter endelig vedtak av statlig reguleringsplan, i løpet av 1.kvartal 2022. Når vertskommunene og fylkeskommunen har gitt endelig tilslutning til delvis bompengefinansiering av prosjektet, skal reguleringsplan, kostnadsanslag, styringsdokument og finansieringsberegningene til ekstern kvalitetssikring (KS2) før proposisjon legges frem for Stortinget. 

Saken ble behandlet i byrådet 28. oktober og skal videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken