Gå tilbake til:
Du er her:
Feier
NY FORSKRIFT: Det er langt færre pipebranner i Bergen enn i andre byer i Norge. Blant annet derfor vil byrådet endre forskriften.
Bilde: Bergen brannvesen

Anbefaler ny forskrift og endring av feie- og tilsynsgebyr

Byrådet legger fram forslag til ny forskrift om feiing og kontroll av feiebehov. Anbefalingen er at de fleste skal få rimeligere gebyr, og det skal bare feies i piper som trenger det.

I den nye forskriften legges det opp til et årlig gebyr på 399 kroner for tilsyn med fyringsanlegg og kontroll av feiebehov. For selve feiejobben skal det ikke lenger være et fast gebyr. Byrådet vil heller at betalingen skal regnes etter medgått tid og at feiing skal avtales med eier. Timeprisen foreslås satt til 947 kroner for 2023.

Gebyret er basert på selvkost. Det vil si at betalingen ikke skal være større enn kostnadene ved å yte tjenesten.

Bakgrunnen for endringene er blant annet at Bergen har langt færre sotbranner enn andre byer. Dette har trolig flere årsaker, blant dem brannforebyggende arbeid lokalt og utskifting til rentbrennende ildsteder. 

Derfor sier forslaget til forskrift at feiing kun skal gjennomføres etter kartlagt behov, slik at en ikke feier rene skorsteiner. Det er anslått at en trenger å feie cirka tusen skorsteiner hvert år. Det ble feiet 9321 skorsteiner i Bergen i 2021.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra byrådet 25. oktober