Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser Oasen bydelssenter
I HJERTET AV FYLLINGSDALEN: Oasen bydelssenter ligger midt i Fyllingsdalen og det aktuelle planområdet.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Anbefaler områdereguleringsplan for Fyllingsdalen sentrale deler

Planforslaget gir rammer for utvikling av sentrale deler i Fyllingsdalen, fra Lynghaugtjørna i nord til Ortuvannet i sør. Oasen, bybanestopp og kollektivterminal ligger midt i området.

Utbyggingskonseptet for Fyllingsdalen på 60-tallet videreføres i områdereguleringsplanen med hensyn til å lokalisere frittliggende boligblokker i et grønt, åpent og frodig parklandskap der bebyggelsen knyttes sammen gjennom gangveier til skole, friluftsområde og handelssenter. 

Områdereguleringen åpner for moderat fortetting i boligområdene, legger opp til bekkeåpninger, styrker gang- og tverrforbindelser gjennom bydelen og avsetter areal til nytt sykkeltilbud langs fylkesveiene frem til bydelssenteret.

Skal fortsatt være den grønne dalen

- Områdereguleringen gir gode overordnete rammer for utvikling av bydelen, samtidig som Fyllingsdalens identitet som den grønne dalen videreutvikles, sier byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad. 

Bydelskjernen skal utvikles som gåby med kort avstand til de fleste daglige gjøremål. 

Planforslaget legger opp til at bydelskjernen skal utvikles til en urban, tett bystruktur med boliger, arbeidsplasser, næring, tjeneste- og kulturtilbud og offentlige byrom ved kollektivknutepunkt med bybane og bussterminal.

I bydelskjernen etableres publikumsrettete virksomheter mot gate- og byrom med innganger rett fra gaten. Andre sentrumsfunksjoner lokaliseres i etasjene over. I tillegg til trygge gangarealer og attraktive møteplasser skal dette bidra til et mangfoldig og levende gatemiljø i bydelssenteret. 

Døgnåpen gangpassasje gjennom kjøpesenteret og gangforbindelse over tak skal bryte barrierevirkningen som bygningen har i dag.

Offentlige plasser legges vest, nord og øst for kjøpesenteret. Torget mot vest ved bussterminalen, fremtidig kulturhus og kjøpesenteret vil være det mest sentrale byrommet i Fyllingsdalen.

Les saksdokumentene

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai