Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler plan for Espehaugen Øst

Byrådet anbefaler et forslag til plan for industri og lager på et 60 dekar stort område ved Espehaugen i Ytrebygda.

Hovedformål er industri og lager er i tråd med både kommunedelplan og Kommuneplanens arealdel (KPA). Byrådet erkjenner behovet for arealkrevende næringsvirksomhet spesielt med tanke på pågående transformasjon av sentrumsnære områder som gjør det nødvendig for virksomheter å flytte, og er positiv til at planforslaget regulerer ikke-støyfølsom bebyggelse i områder nært lufthavn og innenfor rød støysone flystøy.

Byrådet ser at overordnet sammenhengende grønnstruktur som er fastsatt i KDP BLÅE er svekket ved en tidligere vedtatt plan og at det ytterligere vil svekkes gjennom planforslaget som omregulerer til trafikkareal. Derfor legges en hensynsone grønnstruktur samtidig som det settes en byggegrense mot sør som tydeliggjør at hensyn til blå-grønne verdier skal prioriteres og sikrer mot nedbygging.

Byrådet er i utgangspunktet skeptisk til at landbruksområder med matjord i god kvalitet bygges ned. Området er imidlertid avsatt til industri og lager i overordnet plan og Bergen kommune har et stort behov for nye arealer av denne. En rapport fra Norsk Landbruksrådgiving Vest foretar en analyse av jordens verdi, konsekvensene av tiltak, mengden av matjord som flyttes og kostnader forbundet med det. På Stend vil det være stort behov for matjord når deler av steindeponiet omgjøres til jordbruksareal. Jorden egner seg også godt for etablering av parsellhager.

Saken behandles i byrådet 28. mai 2020. Den skal videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken