Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler plan for nybygg og ombygging av Høyegården på Gyldenpris

Planforslaget legger opp til totalt 35 boenheter. Kristian Høyes vinfabrikk, en unik del av norsk industrihistorie, bygges om til boligformål og det bygges et nytt leilighetsbygg.

Området er sentrumsnært og egner seg til utvikling og noe fortetting, mener byrådet.

Høyegården
Forslagsstiller Høyegården AS sitt illustrasjonsbilde
 

Bidrar til vern gjennom bruk

Kommunedelplan for Puddefjorden – Damsgårdssundet omtaler Høyegården som monumentale bygg.

- Det er viktig å ta vare på og gjenbruke det vi har, gitt at det gjøres på riktig måte. Høyegården er en skjult perle med arkitektoniske kvaliteter. Ombygging til bolig vil bidra til vern gjennom bruk, sier byråd Thor Haakon Bakke.

Vil ha gode kvaliteter for barnefamilier

Planområdet er en av ti soner med høyest barneutflytting, og det er dermed krav om at det skal legges spesiell vekt på gode kvaliteter for barnefamilier. Byrådet mener derfor det må sikres i planbestemmelsene at leilighetene skal ha variasjon i utforming og størrelse, og at det skal legges spesiell vekt på tilrettelegging for familieboliger.

Anbefaler begrenset parkeringsdekning

Planområdet ligger sentrumsnært, og grenser opp mot byfortettingssonen. Det er god kollektivdekning i området, og korte avstander til sentrale funksjoner. Byrådet mener at prosjekter som dette bør ha svært begrenset bilparkeringsdekning og foreslår at det skal tillates maksimum 0,6 bilparkeringsplasser per 100 m2 bolig og at alle parkeringsplassene skal legges til rette for ladbare kjøretøy.

Klimagassregnskap

Planforslaget omhandler vesentlig ombygging og nybygging, og byrådet vil stille krav til klimagassregnskap knyttet til byggesaksbehandlingen.


Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i byrådet 17. september og skal videre til behandling i utvalg og bystyre.