Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler to nye bygg på Bellevue

Planforslaget legger til rette for oppføring av boligblokker med 16 boenheter fordelt på to bygninger som varierer fra to til seks etasjer.

Forslaget omfatter i hovedsak eiendommene Bellevue 2 og Washingtons vei 13. Bellevue 2 er ubebygd. Villaen som stod på eiendommen ble totalskadet i brann i 2001. Eksisterende villa i Washingtons vei 13 er fra 1934 og forutsettes revet.

Avviker fra kommunedelplanen

Byrådet er innforstått med at planforslaget avviker fra bestemmelsene i Kommunedelplan Fjellsiden Sør når det gjelder grad av utnyttelse og tilpasning til strøkskarakter, men har etter en helhetsvurdering besluttet å anbefale at planforslaget vedtas.

Godt tilpasset det bratte terrenget

Planforslaget viser moderne bygg med høy kvalitet på arkitektur og materialbruk. Utbyggingen krever betydelige terrenginngrep, men prosjektet er vist med godt tilpasning til det bratte terrenget og er gitt en dempet fjernvirkning. Byrådet peker også på at det legges opp til store leiligheter, som gir potensial for variert beboersammensetning. Prosjektet tilfører nærmiljøet nye og forbedrede kvaliteter i form av trafikksikring av Fjellveien/avkjørsel og gangforbindelsen til Washingtons vei, med en sentral møteplass på bakkeplan.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler