Gå tilbake til:
Du er her:

Inviterer til bydebatt

Byrådet har vedtatt å legge Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til offentlig høring høsten 2017.

Kommuneplanens arealdel (KPA) angir hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen og gir rammene for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal iverksettes frem mot 2030.

- Byrådet støtter planetatens forslag om en kompakt byutvikling som gir redusert personbiltransport og tar vare på landbruk, natur- og friluftsområder. Bergen skal være en foregangskommune på miljø og klima, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.

Kan gi 40.000 flere boliger mot 2030

Planen er et ambisiøst forslag for å sikre vekst i Bergen, og gjør det mulig å bygge 40.000 flere boliger frem mot 2030. Veksten skal komme langs Bybanen, i bydelssentrene og i det utvidete sentrum. Målet er en klimavennlig by hvor langt flere skal kunne gå eller sykle mellom jobb, skole, barnehage og hjem.

Tettere by – med kvalitet

- Skal vi lykkes med å bygge tettere, må vi sørge for at det skjer med kvalitet. Byrådet ønsker et sammenhengende nettverk av vannveier og grønne friarealer inn i byggeområdene. Kulturminner, landskapet og nyskapende arkitektur er ressurser som skal få prege byutviklingen. Det nye arealkartet har 7132 dekar mer natur- og friarealer enn det gjeldende kartet. Det endelige kartet blir til etter høringen, sier Tryti.

Ønsker bred medvirkning

Byrådet legger opp til en utvidet høringsperiode og vil blant annet invitere til bydelsvise informasjons- og høringsmøter.

- Høringen blir en anledning for bergenserne til å gi innspill og ta den store samtalen om hvor og hvordan byen skal vokse. Jeg håper at lag, næringsliv og organisasjoner, fra klima- og miljøorganisasjoner til kulturvernere, nabolag, velforeninger og bergensborgere – tar seg tid til å lese saken og skrive høringssvar. Bergensere, rust dere til bydebatt, oppfordrer Tryti.

Hvordan du gir innspill

Saken vil bli lagt på høring mot slutten av oktober. Nødvendige papirer og innspillskjema kommer her.

Les dokumentene i saken