Gå tilbake til:
Du er her:

Ett steg nærmere Bybanen til Åsane

Byrådet legger frem sak om trasévalg for Bybanen til Åsane.

- Vi mener forslaget vårt både betjener og skjermer Sandviken, og bidrar til en effektiv bybane mot Åsane, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.

5B-alternativene samlet sett best

Samlet sett mener byrådet 5B alternativene best ivaretar disse hensynene. Til grunn for reguleringsarbeidet for Bybanen sentrum-Åsane ønsker byrådet derfor at følgende alternativer legges til grunn :

Alternativ 5Ba/5Bb på de deler av traseen som er sammenfallende.

  • 5Ba har holdeplasser i Sandbrogaten, ved Norsk lærerakademi (NLA) (underjordisk), Sandviken brygge og NHH.
  • 5Bb har holdeplasser i Sandbrogaten, NLA (underjordisk), Sandviken brygge (underjordisk) og NHH .

    I Eidsvåg ønsker byrådet alternativ 2B med holdeplass øst for E39.

På de deler av traseen der 5Ba og 5Bb ikke sammenfaller, ønsker byrådet at begge alternativene vurderes parallelt.

Kortere kjøretid og god dekning

Disse løsningene gir kortere kjøretid, bedre betjening av eksisterende bebyggelse, god dekning av viktige områder for fremtidig byutvikling, er mest skånsom for trehusbebyggelsen i Sandviken og samlet sett det beste kollektivtilbudet for flest reisende.

- Vi er opptatt av løsninger som gjør det mulig å gjennomføre en høykvalitets sykkelløsning i Sjøgaten. Tunnelalternativene gir flere gater å fordele trafikken mellom slik at adkomstforholdene blir enklere, sier byråd Anna Elisa Tryti.

Vil ha to alternativer med videre

Etter en samlet vurdering ser byrådet alternativ 5Ba som den foretrukne traseen for bybane gjennom Sandviken. Samtidig er det etter byrådets vurdering større gjennomføringsrisiko knyttet ti et slikt valg, gitt det faglige grunnlaget som foreligger. Dette gjelder ikke minst vurderinger av risiko for negative konsekvenser for kulturminner. Byrådet ser behov for et grundigere beslutningsgrunnlag før en tar denne beslutningen, og anbefaler at både 5Ba og 5Bb legges til grunn i det videre planarbeidet.

Med dette begynner arbeidet med detaljert reguleringsplan for Bybanen til Åsane, slik at byen når målet om kontinuerlig bybaneutbygging.

Saken skal videre til behandling i komité og endelig vedtak i bystyret.

Les dokumentene