Gå tilbake til:
Du er her:
Skisse av tunnelalternativene
ØNSKER IKKE TUNNEL: Disse to alternativene for en ny Bymiljøtunnel ble presentert i 2015. Byrådet ønsker ikke å gå videre med noen av dem.

Byrådet fraråder Bymiljøtunnelen

Byrådet vil ikke starte reguleringsplanarbeid for en ny tunnel mellom Sandviken og Dokken.

Ideen om å lage Bymiljøtunnelen, tidligere kalt Skansentunnelen, har eksistert i flere år. Bystyret har siden 90-tallet gjort flere vedtak der en ønsket å utrede tunnel for å avlaste sentrum for intern biltrafikk. I 2015 ble to ulike tunneltraseer presentert, med innslag i Sandviken og henholdsvis Dokken/Nøstet og sentrum sør.

Byrådet er enig i at gjennomgangstrafikken i sentrum må bort, men påpeker at den anbefalte løsningen med tunnel fra Sandviken til Dokken har flere problematiske sider. Byrådet er blant annet bekymret for økt personbiltrafikk, etablering av nye kryss og veier tett på sentrumskjernen, miljøkonsekvenser og usikkerhet knyttet til teknisk gjennomførbarhet og kostnader.

Byrådet peker på at mye har skjedd siden 2015, og mener en forlenget Fløyfjellstunnel, oppgradert med nye kontaktpunkter eller ramper til og fra Sandviken, langt på vei vil ivareta funksjonene Bymiljøtunnelen var tiltenkt.

Oppsummert mener Byrådet at det er uaktuelt å legge opp til trafikale løsninger for Bergen sentrum som prioriterer personbiltrafikken foran gående, syklende og kollektivreisende. Byrådet vurderer at ingen av Bymiljøtunnel-alternativene svarer til Bergens vedtatte mål om trafikkreduksjon og reduserte utslipp.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken.