Gå tilbake til:
Du er her:

Foreslår handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett 2018-2019

Byrådet anbefaler forslag til handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett i perioden 2018-2019, det vil si frem til ny sykkelstrategi er vedtatt.

Målet er å bidra til raske og synlige forbedringer på sykkelnettet på kommunale veger i Bergen.

Tiltakene gjelder foreløpig Årstad og Bergenhus bydel. Behov i andre bydeler skal kartlegges. Gjennom Miljøløftet skjer mange av de store grepene parallelt med bybaneutbyggingen. Byrådet mener det samtidig er viktig å være oppmerksom på behov i andre bydeler og er opptatt av at det i gjennomføringen av handlingsplanen ses på mulighetene av å få gjennomført tiltak i vest og nord.

Tiltakene er delt inn i disse kategoriene

  • Drift og vedlikehold
  • Skilting og oppmerking: De fleste bydelsruter på kommunale veier er per i dag ikke synlig på gateplan og er ikke skiltet eller oppmerket. Mange av Bergens blindveier er gjennomkjørbare for sykkel men skiltet som blindvei. Ved å skifte ut relevante skilt for blindveier med gjennomkjøring for sykkel synliggjøres fremkommeligheten for syklister
  • Fjerning av hindringer: Det finnes flere sykkelveier/felt, snarveier og passasjer som er delvis blokkert av fysiske hindringer som betonggriser, granitt sukkerbiter, bommer og deler av gjerder. Fysiske hindringer vurderes justert slik at de opprettholder sin tiltenkte funksjon uten å gå på bekostning av fremkommelighet for sykkel. Fjerning av hindringer har en umiddelbar høy effekt for alle syklende, særlig for lastesykkel og sykkelvogner.
  • Senkning av fortauskanter og forbedring av vegdekke: Fortauskanter hindrer syklister, og kan føre til farlige situasjoner. Disse kan fjernes ved hjelp av nedsenkninger eller ramper. Ombygging av mindre deler av enkelte traseer vil kunne gi en forbedring av svingradius og stigning.
  • Rødt vegdekke i sykkeltraseene: Rødt dekke synliggjør sykkelanlegg for alle veibrukere, og bidrar til økt trafikksikkerhet.
  • Sykkelparkering: I tillegg til flere stativer i både sentrum og bydelssentre, bør det eksisterende tilbudet vedlikeholdes og forbedres. Sykkelparkeringsinformasjon må inkluderes på sykkelkart, og merkes i form av skilting ved hovedmålpunkter, eksempelvis ved innganger til offentlige bygg.
  • Sykkelkart: Basiskart for sykkel revideres og oppdateres og utformes med hensyn til bruk på flere plattformer; digital, app, informasjonstavle, trykte dokumenter mm. På strategiske plasser rundt omkring i byen bør "Info-punkter" med kart monteres. Videre vil det være behov for et supplerende skiltsystem, med type "til-skilt" som peker mot hovedmålpunkter, attraksjoner og attraktive ruter.
  • Kartlegging i bydelene: Hver bydel har sine særegne problemstillinger. Kartleggingene må planlegges og utføres i første halvdel 2019. Gjennomføring av foreslåtte tiltak kan påbegynnes i løpet av andre halvdel 2019, og videre spilles inn i arbeidet med den nye sykkelstrategien.

I 2018 er drøye to millioner stilt til rådighet. I byrådets forslag til budsjett for 2019 foreslås fem millioner. I tillegg brukes det betydelige ressurser på trafikksikkerhetstiltak og gangtiltak.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler