Gå tilbake til:
Du er her:

Foreslår justeringer i tilskudd til klima- og miljøarbeid

Byrådet anbefaler nye retningslinjer for tildeling av tilskudd innen klima- og miljøfeltet.

Bergen kommune har i dag to tilskuddsordninger for klima- og miljøarbeid. Den ene gjelder tilskudd til klima- og miljøtiltak i regi av lag og organisasjoner. Den andre ordningen er driftstilskudd til miljøorganisasjoner.

Begge ordningene er videreført i 2020-budsjettet. Samtidig følger det av et bystyrevedtak at bystyret i første kvartal året etter kommunevalg skal vedta retningslinjer og kriterier for tildeling av tilskudd.

Byrådet mener at begge støtteordningene har ført til gode resultater. Tilskudd fra kommunen har bidratt til mange prosjekter og stort engasjement i bydelene. Derfor anbefaler byrådet kun å gjøre mindre justeringer:

  • For klima- og miljøtilskudd fjernes søknadsfristen 1. mai. Det bør være en hovedtildeling før sommerferien, men søknadsfristen fastsettes etter behov for å sikre best mulig søknadsbehandling og bruk av midlene.
     
  • Kravet om at støtte til prosjekter først utbetales når kommunen har mottatt rapport, tas bort.

Byrådet foreslår ingen endringer i tildelingskriteriene for driftstilskuddet til miljøorganisasjoner.


Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken
 

Flere artikler