Gå tilbake til:
Du er her:

La frem forslag til kommuneplanens arealdel 2018

Byrådet legger frem forslag til kommuneplanens arealdel (KPA). Dette er en plan for fremtidens bystruktur, med mål om at innbyggerne har gangavstand både til kollektivtilbud og daglige gjøremål.

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti presenterer Kommuneplanens arealdel.
Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti presenterte kommuneplanens arealdel torsdag 28. mars.
Andrew M.S. Buller

De overordnete målene for Bergen kommunes utvikling er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030, i bystyresak 24. juni 2015. Samfunnsdelen legger til grunn en visjon om at Bergen skal være en aktiv og attraktiv by. I tillegg skal Bergen være en foregangskommune på miljø og klima, med ambisjon om å bli Norges grønneste storby, slik det fremgår av byrådets politiske plattform. Visjonen skal nås med klimavennlig byutvikling, sosial utjevning av levekår, bomuligheter for barnefamiler og tilrettelegging for verdiskaping med økonomisk bærekraft.

Hovedfokus for den nye arealplanen er en tydeligere og strammere arealstrategi, basert på statlige, regionale og lokale føringer. For å nå målet om klima- og miljøvennlig byutvikling må vi bo nærmere hverandre, og planlegge for nullvekst i personbiltransporten.

Planforslaget legger til rette for en byutvikling med gode kvaliteter for bomiljø og velfungerende næringsområder. Det legges til grunn at det behovet for nye boliger i Bergen vil være mellom 800-1000 årlig. I forslaget til ny KPA er det anslått at det kan bygges cirka 10.000 nye boliger i de syv byutviklings-sonene i planperioden, men potensialet for nye boliger er imidlertid atskillig større. Samtidig bidrar planforslaget til å redusere transportbehovet og stimulere til bruk av miljøvennlige transportformer.

I KPA 2018-2030 foreslår byrådet:

  • Ny senterstruktur med utvidede områder for fortetting
  • En firedeling av byggesonen med ulike krav til innhold og kvaliteter
  • Reduserte krav til boligparkering og uteoppholdsareal
  • Nye kvalitetskrav til bomiljø
  • Krav til stedsanalyse for å vurdere enkeltprosjekter i sammenheng med omgivelser og nabolag
  • Å ta ut tidligere boligfelt, som ligger langt fra senterstruktur, kollektivdekning og andre daglige gjøremål som skole, barnehage og øvrig servicetilbud.

Det har også vært avgjørende for byrådet å forsterke vern og forvaltning av biologisk mangfold, øke oppmerksomheten rundt økosystem, klimaendringer og klimatilpasninger i byutviklingen.

Kommunen har gjennomført en svært omfattende planprosess. Gjennom to store høringsrunder er det mottatt over 830 høringsinnspill, og det har vært arrangert folkemøter i alle bydeler. Byrådet har også lagt frem prinsippsaker for bystyret underveis i prosessen.

Gjennomført planprosess innebærer at det nå foreligger et planforslag uten innsigelser fra fylkesmannen og andre offentlige instanser.

Mer om planen leser du på temasiden for KPA: www.bergen.kommune.no/kpa.

Vanskelige valg – gode løsninger

Det har vært viktig for byrådet å lytte til alle de innspillene som har kommet fra innbyggere, statlige og regionale myndigheter, særorganisasjoner, næringsliv og utbyggere. Noen av innspillene har hatt preg av absolutter – som innstramming av bilbasert utbygging, mens andre har ment at enkelte bydeler rammes hardere av disse innstrammingene enn andre. Vi har valgt å trekke frem tre eksempler på innspill og endringer som er gjort:

1. Et viktig grep i så måte har vært at byrådet foreslår å ta inn Storaneset i Arna som transformasjonsområde. Arna har byens beste kollektivtilbud, med kun seks minutters togtur til hjertet av Bergen sentrum. For å forsterke effekten av dobbeltsporet som nå bygges gjennom Ulriken, peker byrådet på Storaneset som et sentralt byutviklingsområde i Arnavågen. Området har flotte kvaliteter; det er et solrikt, sjønært, flatt industriområde som har potensiale til å bli bydelens svar på Mindemyren.

2. Utbyggere har vært tydelig på behovet for oppmykning av bestemmelser – som byggehøyder i byfortettingssonen, mens lokale interessegrupper har pekt på hvor viktig det er at det tas hensyn til etablerte nabolag og gode byrom.

Byrådet har tatt konsekvensene av disse innspillene og tatt bort fastsetting av maks byggehøyder i byfortettingssonen. Samtidig introduserer vi stedsanalyser som et sentralt verktøy i arbeidet for å tilpasse nye bygg til eksisterende nabolag og (by)landskap. Vi styrker også arbeidet med innbyggermedvirkning og deltakelse i planprosesser.

3. Mange innspill tar for seg biologisk mangfold. Byrådet ønsker å bevare urørte sammenhengende naturområder (habitater). Derfor har byrådet forsterket satsingen på dette området, både gjennom tilbakeføringen av 7000 dA tidligere byggeland, men også ved å båndlegge flere områder som hensynssone naturmiljø. I tillegg prioriteres kartlegging av naturtyper og økosystem gjennom et arealregnskap for Bergen kommune.

Dette er bare tre av mange eksempler på hvordan innspill og høringer hos ulike interessenter har forbedret og utviklet kommuneplanens arealdel slik den nå kommer til bystyret. Byrådet er svært tilfreds med arealdelen slik den nå foreligger. Byrådet mener KPA 2018 bidrar til å gjøre Bergen til Norges grønneste storby.

Til bystyret

Planforslaget skal behandles i Komite for miljø og byutvikling, som avgir innstilling til bystyret. Bystyret skal vedta KPA2018.

Uttalelser fra byrådspartiene:

"Vi er godt fornøyd med at Bergen vil bli en mer bærekraftig by gjennom KPA 2018. I den legger vi også til rette for flere barnefamilier i sentrum og gleder oss over de store utviklingsmulighetene på Storaneset sentralt i Arna." Håkon Pettersen, KrF

"En bærekraftig arealpolitikk må til for at vi skal lykkes med en ambisiøs klimapolitikk. Dette gir oss muligheten til å bygge en grønnere by som er trivelig å bo i både for store og små bergensere."Julie Andersland, Venstre

"KPA 2018 er et stort felles løft for hele Bergen. Med en svært omfattende og inkluderende prosess har vi fått inn over 800 innspill fra byens befolkning, interesseorganisasjoner og næringsliv. Det er avgjørende for byrådet å spille på lag med bergenserne!" Anna Elisa Tryti, AP

Her finner du dokumentene i politisk saksarkiv.

Selve byrådssaken:

Flere artikler