Gå tilbake til:
Du er her:

Legger strategisk planprogram for Åsane sentrale deler på høring

Planen er et styringsverktøy som over tid skal bidra til at området Åsane sentrum og Nyborg, som til sammen utgjør Åsane sentrale deler, blir et fullverdig bydelssenter.

Åsane sentrale deler
Åsane sentrale deler
Bilde: Bergen kommune

- Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler er et godt utgangspunkt for å avklare prinsipielle problemstillinger og hovedgrep for framtidig utvikling av Åsane, sier byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Program i tre deler

Det strategiske planprogrammet består av tre deler, der del 1 beskriver hensikt og mål og også inneholder en byanalyse av Åsane.  Del 2 inneholder forslag til byplangrep, mens del 3 tar for seg oppgaver som skal følges opp og den videre planprosessen. 

Fire hovedgrep

1.Gi plass til vann, som blant annet  innebærer å 
sikre den eksisterende vannflaten for Liavatnet og Forvatnet, åpne Dalelva gjennom C-tomta og sikre mest mulig åpne løsninger for håndtering av overvann.

2. Aktivere byrom og grønne strukturer som grunnlag for attraktivt byliv ved  bl. a å etablere bydelspark med vassdrag, turvei og sentralt bytorg, sikre finmaskede og bymessige gatenett og gjøre forbindelser til kulturlandskap og grønne områder mer tilgjengelige. 

3.Skape god balanse mellom bolig, næring og tjenesteyting  
ved bl. a å konsentrere handelen i sentrumskjernen og nær bybanestopp, plassere nye kommunale tjenester slik at det skapes nye attraktive arenaer sentralt, og sørge for at boligutviklingen i den ytre fortettingssonen har gode gangforbindelser til sentrum.

4.Bygge en fotgjengervennlig by gjennom omfordeling av samferdselsareal ved bl. å prioritere fotgjengere foran andre transportgrupper, flytte riksvegfunksjonen i Åsanevegen utenom Åsane sentrum, gjøre veistrekninger om til kollektivgater, legge til rette for sykkel internt i bydelen, løse parkeringsbehovet i fellesanlegg slik at sentrale uterom kan frigjøres til attraktive byrom og der bybane er et premiss for endret mobilitetsmønster.

Tre utviklingsfaser

  1. Frem til bybanen er ferdigstilt 
  2. Fra bybanen er tatt i bruk og frem til hovudvegsystemet (E39) er lagt om
  3. Etter omlegging av hovudvegsystemet (E39)

Ber om bergensernes mening 

Forslaget til Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler vil bli lagt ut på høring.

-Vi vil høre bergensernes mening og få deres innspill til hvordan vi skal få til en god utvikling i Åsane, sier byråd for Byutvikling, Ingrid Nergaard Fjeldstad.          

Les dokumentene i saken