Luftfoto over Dokken
RIMELIGERE: Byrådet ønsker at Dokken skal fraflyttes innen 2027, men ber Bergen havn jobbe med et rimeligere alternativ for ny godshavn på Ågotnes.
Bilde: Arne Ristesund, Bergensavisen

Ønsker rimeligere godshavn

Byrådet er positiv til å flytte godshavnen fra sentrum, men foreslår å be Bergen havn AS jobbe videre med et tydelig nedskalert prosjekt. Dokken bør kunne fraflyttes i løpet av 2027.

Byrådet legger frem sak om fremtidig flytting av godshavnen fra Dokken. Saken følger opp prosjektbegrunnelsen som styret i Bergen havn AS behandlet mai 2022. I saken blir også konklusjonene fra et eiermøte i selskapet i september i år lagt frem for bystyret.

Utflytting fra Dokken i 2027

Byrådet støtter arbeidet med å få flyttet godshavnen, men foreslår at kommunen ber Bergen havn om å jobbe videre med et «tydelig nedskalert flytteprosjekt». Et omarbeidet prosjekt må være innenfor forsvarlige økonomiske og rettslige rammer. I innstillingen blir Bergen havn bedt om å vurdere et samarbeid med andre private eller offentlige aktører for å få til en løsning som er bærekraftig for miljø og økonomi.

Byrådet legger i saken til grunn at Bergen havn prioriterer arbeidet med å finne en løsning for gods- og containervirksomheten på Dokken, slik at området kan bli fraflyttet i løpet av 2027.

Trenger 2,5 milliarder kroner

Bergen havn AS har fått utarbeidet en detaljert plan for flytting av gods- og containervirksomheten til Ågotnes. Det er også laget en prosjektbegrunnelse med forslag til hvordan finansieringen kan bli løst. Selskapets styre har anbefalt flytting av godshavn fra Dokken til Ågotnes under forutsetning av at eierne går inn med nødvendig kapital. Bergen kommune er største eier i Bergen havn.

Det foreslåtte utbyggingsalternativet har en investeringskostnad på 2,5 milliarder kroner. I beslutningsgrunnlaget kommer det frem at investeringsprosjektet ikke vil ha en drift som gir avkastning på investeringene. For å få til en slik utbygging måtte eierne bidra med egenkapitaltilskudd. Dette har de fleste eierkommune sagt nei til. Juridiske vurderinger som er hentet inn, peker også på at det å tilføre slikt tilskudd vil kunne være i strid med statsstøttereglene i EØS-avtalen.

Ramme på én milliard kroner

Byrådet viser i saken til at Bergen kommunes gjeldende finansieringsramme for havnevirksomheten er på én milliard kroner. Av disse er 550 millioner kroner egenkapital fra da Bergen havn ble etablert som kommersielt selskap. 450 millioner kroner er midler kommunen har forpliktet seg til å avsette til en egen havnekasse når havnen flytter fra Dokken.

Byrådet vurderer at det er et vesentlig gap mellom investeringskalkylene som foreligger, og det som er rammene for å finansiere havnevirksomhet i Bergen kommune.

Byrådet behandlet saken på møtet 22. desember. Saken går videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken