Gå tilbake til:
Du er her:
vann som renner i en grøft i utkanten av deponiområdet i Rådalen.
VANN: Håndtering av overvann er et viktig tema i miljøkartleggingen. Bildet viser vann som renner i en grøft i utkanten av deponiområdet i Rådalen.
Bilde: COWI

Orienterer om miljøkartleggingen i Rådal- og Hordnesområdet

Byrådet vil gå videre med tiltak som skal hindre forurensing.

COWI har på oppdrag fra Bergen kommune laget en helhetlig vurdering av miljøsituasjonen i Rådalen og Hordnesskogen. Rapporten har vært offentlig tilgjengelig siden februar. Nå legges rapporten frem for bystyret, i tråd med tidligere byrådsvedtak.

Gir oversikt og helhet

Miljøkartleggingen er en sammenstilling av den tilgjengelige informasjonen som finnes om miljøsituasjonen i området. Rapporten presenterer ikke ny kunnskap, men gi et helhetlig overblikk, som ingen har hatt tidligere. 

Kartleggingen viser at det er utfordringer knyttet til forurensing i området, spesielt når det gjelder vann. Det nedlagte avfallsdeponiet i Rådalen er en kilde til forurensing. Det er også en rekke andre offentlige og private virksomheter i området som påvirker miljøsituasjonen.

Vil følge opp videre

COWIs rapport inneholder flere forslag til tiltak og oppfølgende undersøkelser. Byrådet er i gang med å undersøke hvordan problemstillingene best kan følges opp. Arbeidet vil ha høy prioritet framover. Byrådet ber bystyret om å ta rapporten til orientering.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken

LES MER: Mer informasjon om miljøkartleggingen på denne temasiden

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 25. mai