Gå tilbake til:
Du er her:

Redegjør for håndteringen av dambruddet i Munkebotsvatnet

Byrådet redegjør for håndteringen av bruddet på den midlertidige dammen som ble bygget i forbindelse med arbeidet med å lage ny permanent dam i Munkebotsvatnet.

Orienteringen tar for seg hvordan situasjonen oppsto, hvordan kommunen håndterte situasjonen, hvilke undersøkelser som ble gjennomført, hvilke rapporter som ble utarbeidet, og hvilke tiltak som er gjort i Vann- og avløpsetaten for å hindre at slike hendelser skal skje igjen.

I redegjørelsen peker byrådet på at hendelsen i Munkebotnsvatnet ikke skulle ha skjedd, og at det er avgjørende for kommunen som organisasjon å lære av denne hendelsen slik at den ikke skjer igjen.

Dette er status:

 • Skader på offentlig vei, infrastruktur og privat eiendom er alle rettet opp, og har totalt kostet cirka fem millioner kroner.
   
 • Vann- og avløpsetaten leverte sin rapport til NVE 23.november 2018, i henhold til krav i Damsikkerhetsforskriften. NVE har ikke gitt tilbakemelding på rapporten.
   
 • Byrådet i samarbeid med representanter fra Komite for miljø og byutvikling har innhentet en ekstern gjennomgang av prosjektet og hendelsene som ledet opp til dambruddet. Rapporten ble presentert 4. desember 2018.
   
 • Vann- og avløpsetaten har iverksatt kvalitetsforbedrende tiltak i tråd med anbefalingene i den eksterne rapporten med hensyn til blant annet risikovurderinger, informasjon og opplæring, og samarbeider med Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap for å forbedre beredskapsplaner.
   
 • Kommunen har anmodet NVE om å vurdere om damforskriften §5.2 også bør omfatte midlertidige tiltak som fangdammer og andre løsninger i anleggsfasen, og at det kreves at NVE godkjenner tekniske planer også for slike anlegg.
   
 • Plan- og bygningsetaten har gjennomført tilsyn med ansvarlig søker og prosjekterende.
   
 • Politiet etterforsker saken. Det er ikke gitt noen tidsplan for når politiet vil bli ferdig med etterforskningen.
   
 • Byrådet ser nødvendigheten av at prosjektet ferdigstilles. Prosjektet kan fortsatt gjennomføres innenfor de budsjetterte rammene Den eksterne rapporten peker på en rekke forhold som det vil være nødvendig å ta med i vurderingen av hvilke kontraktsparter som er med i ferdigstillelsen av prosjektet. Byrådet forutsetter at Vann- og avløpsetaten vurderer hva som er de forsvarlige juridiske, kontraktsmessige, økonomiske og praktiske konsekvensene av dette.

Saken skal til videre behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler