Gå tilbake til:
Du er her:
Bybanen til Spelhaugen
TIL SPELHAUGEN: I denne rapporten har Bybanen Utbygging analysert hvordan en billigst mulig kan bygge Bybanen fra Oasen til Spelhaugen. Byrådet ønsker at bystyret legger forslaget til grunn for det videre arbeidet.
Bilde: Bybanen Utbygging

Slik vil byrådet jobbe videre med Bybanen til Spelhaugen

Kostnadskutt, planavklaringer og alternativ finansiering kan gjøre det mulig å forlenge traseen.

Bystyret bestemte i 2018 at den nye bybanelinjen skulle stoppe på Oasen, og ikke Spelhaugen, slik planen opprinnelig var. Begrunnelsen var høye kostnader. Samtidig ba bystyret om at Bybanen til Spelhaugen skulle realiseres så snart det fantes penger til det.

Regjeringens bompengeforlik i 2019 innebar et økt statlig bidrag, til sammen 550 millioner kroner, som gjennom byvekstavtalen er øremerket Bybanen.

Ny rapport

I en rapport konkluderer Bybanen Utbygging med at det vil koste 742 millioner kroner å bygge Bybanen mellom Oasen og Spelhaugen, altså rundt 190 millioner mer enn det statlige bidraget. I denne prisen ligger det dessuten en rekke forutsetninger, blant annet at private utbyggere tar på seg ansvaret for torgarealer, lokale veier og håndtering av vassdrag. Kostnadene kan kuttes videre ved å finne en ny løsning for varelevering til Oasen, ifølge rapporten.

Byrådet påpeker at disse tiltakene er tett knyttet til pågående planprosesser. Byrådet ser at det fremdeles er en rekke usikkerheter knyttet til prosjektet, både når det gjelder økonomi og de fysiske løsningene. Samtidig viser utredningene som er gjort at det er mulig å føre Bybanen frem til Spelhaugen.

Åsane er høyeste prioritet

Byrådet anbefaler bystyret å legge de skisserte grepene til grunn i det videre arbeidet. 

Samtidig framhever byrådet at Bybanen til Åsane er høyeste prioritet etter at banen til Oasen er fullført. En forutsetning er derfor at Bybanen til Spelhaugen ikke får fremdriftsmessige konsekvenser for realisering av Bybanen til Åsane. 

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken.