Gå tilbake til:
Du er her:

Støtter dagløsning for Bybanen langs Ervikvegen

Byrådet støtter den faglige anbefalingen om å legge traseen mellom Selviktunnelen og Tertneskrysset i dagen langs Ervikvegen, med en holdeplass ved Griggastemma.

Det faglige grunnlaget viser at en bybanetrasé på vestsiden av Griggastemma både gir bedre måloppnåelse og samlet sett minst negative konsekvenser. I tillegg kommer alternativet bedre ut med hensyn til kostnader, klimagassutslipp og anleggsgjennomføring.

 Mellom Åsane senter og Nyborg anbefaler byrådet at Bybanen skal gå i dagen og krysse E39 på bro nord for Forvatnet.

- Byrådet har etter grundige drøftinger landet på fagetatens anbefaling, og vurderer at det er dette som gir den beste løsningen for klima, miljø og byutvikling, sier byråd Eline Aredatter Haakestad.

Saken legges frem for bystyret i januar 2021 og vil dermed følge oppsatt fremdrift, med oppstart av andre del av reguleringsplanfasen fra januar 2021.

Tilleggsutredningene skal behandles i bystyret

Som første del av reguleringsplanarbeidet for bybane og hovedsykkelrute fra Kaigaten til Vågsbotn er det gjennomført en skissefase. Oppsummeringsrapporten fra skissefasen viser status for arbeidet i november 2020. Her gjør byrådet vedtak i egen sak. 

Som del av sak om oppsummering av skissefasen ligger også de to elementene Griggastemma og kryssing av E39, som skal til bystyret fordi de avviker fra bystyrets tidligere trasevedtak. 

Les sakene fra byrådet 17. desember