Gå tilbake til:
Du er her:
Tomtealternativene
MULIGHETER: Dette er tomtene som anbefales i høringsforslaget Dokken 2050 Arealstrategi. Byrådet foretrekker alternativ A, men mener også C kan være aktuelt.
Bilde: Google maps / Bergen kommune

To tomter aktuelle for Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet på Dokken

Bystyret har vedtatt at det skal jobbes videre med tomtealternativene A og C.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal flytte sammen i et nytt bygg på Dokken. Med 1200 arbeidsplasser og 40.000 kvadratmeter vil prosjektet få stor påvirkning på utviklingen av den nye bydelen. 

Tomtevalget skulle ifølge den opprinnelige planen gjøres av bystyret til høsten, som en del av arealstrategien for Dokken. For å sikre framdrift i prosjektet er det ønskelig å framskynde dette. Det skyldes at samlokaliseringen er et statlig prosjekt, som finansieres over statsbudsjettet. Det er avgjørende å fatte beslutningen tidsnok til at en rekker budsjettprosessene for 2022.

Derfor har byrådet vurdert tomtealternativene og  fremmet en prinsippsak som ble behandlet av bystyret 16.juni 2021.

Ønsker ikke konflikt med bading og vannlek

I forslaget til arealstrategi pekes det på tre områder for mulig samlokalisering. Disse er vist som A, B og C på bildet over. 

Det er flere usikkerheter knyttet til alle alternativene. Det gjelder for eksempel grunnforhold, forhold til havneaktivitet på kort sikt og tekniske forhold knyttet til for eksempel infrastruktur under bakken og fremtidig bybane.

Alternativ B vurderes som det minst egnede, blant annet fordi aktørenes behov for tilgang til dypvannskai kan komme i konflikt med planlagt bading, padling og annen rekreasjonsbruk i tilknytning til sjø. I møte 16.juni 2021 vedtok bystyret at det ikke skal jobbes videre med alternativ B til samlokaliseringsprosjektet.

Foretrekker alternativ A

Alternativ C vil ha god kontakt med fjorden og gode muligheter for dypvannskai. Samtidig innebærer alternativet størst interessekonflikt når det gjelder Bergens havns virksomhet. Alternativ C ligger nord i området, mens den andre, tidlige utviklingen av Dokken sannsynligvis vil skje i sør. Det vil bety en geografisk delt utvikling i lang tid framover, noe byrådet mener er lite ønskelig. Byrådet mener likevel at alternativ C er bedre enn B.

Byrådet foretrekker alternativ A. Her vil det bli god kontakt med fjorden og gode muligheter for dypvannskai. Det er minst interessekonflikt med Bergen havns virksomhet, og etter havnens egen vurdering vil ikke alternativet utløse krav om erstatningsinfrastruktur. 

Mulige problemer med vibrasjoner og stråling

Likevel vil dette lokaliseringsalternativet være utelukket, ifølge Statsbygg, på grunn av en mulig konflikt med vibrasjoner og elektromagnetisk felt fra framtidig bybane. Havforskningsinstituttets laboratorier har utstyr som er svært sårbart for dette. Statsbygg viser til at et nybygg må plasseres utenfor 75 meter fra kilde for vibrasjon og 150 meter fra kilden for elektromagnetisk stråling, altså den framtidige bybanetraseen. 

Omfanget av problemstillingene var ikke kjent før 20. april i år, da Statsbygg presenterte dette. I arbeidet med arealstrategien har Bybanens passering av Haukeland universitetssykehus blitt brukt som referanse. Her er 40 meters avstand vurdert som tilfredsstillende. 

Vedtatt av bystyret:

Bystyret vedtok 16.juni 2021 at det må jobbes videre med å avklare reell risiko knyttet til rystelser og elektromagnetiske felt fra fremtidig bybane og hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes for å eliminere denne risikoen for nybyggets laboratorieutstyr.

I samarbeid med Statsbygg skal det jobbes videre med grunnlag for opsjonsavtale og salg av tomt innenfor lokaliseringsalternativ A og C for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Dersom det på bakgrunn av utredninger viser seg å ikke være mulig å redusere risikoen på lokaliseringsalternativ A til et akseptabelt nivå kan det fremmes sak om opsjonsavtale kun på lokaliseringsalternativ C.

Salg av tomt til Statsbygg innenfor lokaliseringsalternativ A og C skal ikke være til hinder for en videre arealutvikling, og ekspansjon i sjø, herunder rekreasjonsarealer,

Statsbygg, HI og Fdir forplikter seg til en pionerrolle og til å følge opp Bergen kommunes ambisjoner fastsatt av Bystyret 28.04.21 i Dokken2050 Overordnet strategi i videre utvikling av nybyggprosjektet og videre liv i bygget og områdene rundt.

Les dokumentene i saken.

Gå til nettsiden for Dokken

Følg Dokken på