Gå tilbake til:
Du er her:

Vil at Rådet for byforming og arkitektur skal være rent faglig

Byrådet foreslår å endre mandat og sammensetning av Rådet for byforming og arkitektur fra dagens to politikere og tre fagpersoner til et rent faglig sammensatt råd med seks medlemmer.

Rådet gis en ny rolle der det bistår Byarkitekten med uttalelser i plan- og byggesaker, i det omfang som er nødvendig for saksbehandling og hørings-prosesser i kommunen.

Oppnevnes av byrådet

Rådet foreslås oppnevnt av byrådet, basert på forslag oppnevnt fra disse  foreningene/ institusjonene:

  • 2 arkitekter utnevnt av Bergen Arkitektforening
  • 1 landskapsarkitekt utnevnt av Norske Landskapsarkitekter i Hordaland
  • 1 arkitekt utnevnt av Bergen arkitekthøyskole
  • 1 kunsthistoriker utnevnt av UiB (Universitetet i Bergen)
  • 1 representant fra for eksempel KMD (Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB)/ Høgskulen på Vestlandet (HVL)/ Design Region Bergen (DRB) eller lignende.

Byarkitekten som sekreteriat

Rådet skal avholde cirka 10 møter i året, med Byarkitekten som rådets sekretariat.

Byrådet vil selv utpeke rådets leder, og har innarbeidet dette i forslag til vedtekter.

Byrådet mener også at Byarkitekten skal overta ansvaret for Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris, og at denne brukes som et virkemiddel for å styrke kommunens fokus og samarbeid om arkitektfaglige spørsmål.

Saken behandles i byrådet 28. mai 2020. Den skal videre til behandling i utvalg og bystyre. ​​​​​​​

Les dokumentene i saken