Gå tilbake til:
Du er her:

Vil bygge boliger på Lono

Byrådet anbefaler en plan for å bygge 12 nye boenheter i firemannsboliger og en enebolig i Moldalia i Arna.

Boligene fordeles på tre felt med konsentrert småhusbebyggelse og ett eneboligfelt. Planområdet er på cirka 56,3 dekar og ligger i Moldalia på Espeland/Lono i Arna. Store deler av planområdet er ubebygd, men det omfatter også fire eksisterende eneboliger. Planforslaget åpner for at det kan oppføres annen type konsentrert småhusbebyggelse. Tilknyttet boligfeltene er det sikret arealer til leke- og uteoppholdsareal.

Flomfaresone foreslås regulert med hensynssone flomfare. Skåldalselva foreslås regulert til naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Det er lagt inn et 20-metersbelte på begge sider av elva som foreslås regulert til grønnstruktur naturområde. Dette området har også hensynssone for bevaring av naturmiljø. Det er innarbeidet bestemmelser for å sikre naturverdier i og langs elva.

I østlige deler av planområdet er det foreslått hensynssone for rasfare. Det inngår et historisk veifar i planområdet, og dette foreslås regulert med hensynssone for kulturmiljø. Vest i planområdet er det foreslått regulert to turveier. Eksisterende eneboliger innenfor planområdet foreslås regulert med eksisterende høyder og utnyttelsesgrad.

Saken behandles i byrådet 28. mai. Den skal videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken