Gå tilbake til:
Du er her:

Vil innføre sonesystem med sentrumsringvei

Byrådet vil etablere sonesystem for trafikken i sentrum som langsiktig løsning for trafikksystemet. Løsningen innebærer sentrumsringvei basert på dagens overordnede vegnett rundt sentrum.

Løsningen inkluderer også forlenget Fløyfjelltunnel.

Formålet med Trafikkplan sentrum er å legge grunnlaget for full trafikkavlastning i den indre bykjernen og bidra til å skape et livskraftig og attraktivt bymiljø i sentrum.

Forslaget til trafikkplan for sentrum legger opp til at adkomst til sentrumssoner, og personbiltrafikken mellom dem, i stor grad vil skje via sentrumsringen, markert med lilla i figuren. Illustrasjonen viser et prinsipp med tre soner. Indre bykjerne, vist med oransje ring, vil prioriteres for gående syklende, kollektivtrafikk og varetransport.
Forslaget til trafikkplan for sentrum legger opp til at adkomst til sentrumssoner, og personbiltrafikken mellom dem, i stor grad vil skje via sentrumsringen, markert med lilla i figuren. Illustrasjonen viser et prinsipp med tre soner. Indre bykjerne, vist med oransje ring, vil prioriteres for gående syklende, kollektivtrafikk og varetransport.
Bilde: Miljøløftet

Soneinndeling

Forslaget til trafikkplan for sentrum legger opp til at adkomst til sentrumssoner, og personbiltrafikken mellom dem, i stor grad vil skje via sentrumsringen. Planforslaget legger opp til et prinsipp med soneinndeling, der indre bykjerne prioriterer gående syklende, kollektivtrafikk og varetransport. Se illustrasjonen til høyre.

Både den langsiktige løsningen med soneinndeling og sentrumsringvei inkludert forlenget Fløyfjellstunnel, og stenging av Bryggen for biltrafikk, gir stor trafikkavlastning i indre bykjerne, men trafikkøkning på det overordnede veinettet rundt.

Reduserer sårbarheten i beredskapssituasjoner

Forslaget til trafikkplan for sentrum kobler Bybanen til Åsane og utvidelse av Fløyfjellstunnelen med trafikksystemet i sentrum. 

- Fremtidig mulighet for toveiskjøring i Fløyfjellstunnelen vil både redusere sårbarheten i trafikksystemet og behovet for omkjøring over Torget i beredskapssituasjoner, sier byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad. 

Sentrumsringveien vil kunne benyttes gjennom hele anleggsfasen for byggingen av Bybanen nordover. Bybanen utbygging har signalisert at det kan være fordeler ved å stenge Bryggen for biltrafikk allerede før byggestart. Denne løsningen kan benyttes gjennom byggefasen når beredskapshensyn eller anleggsgjennomføring krever det. Byrådet anbefaler derfor å stenge Torget for biltrafikk så snart det lar seg gjøre, og at Bryggen senest skal være permanent stengt ved åpningen av Bybanen til Åsane.

De overordnede anbefalingene i trafikkplanen være rammeverk for påfølgende planlegging av gang- og sykkelløsninger, kollektivtiltak og gatebruksløsninger i sentrum frem til bybanen til Åsane er etablert.

Les dokumentene i saken