Gå tilbake til:
Du er her:

Vil redusere bompengetakstene med åtte prosent i ytre ring

Byrådet anbefaler at reduksjonen i bompengetakstene som følge av bompengeavtalen skal gis som reduksjon av takstene i ytre ring med åtte prosent.

En av konsekvensene av byvekstavtalen er at det statlige bidraget til bybanen har økt fra 50 prosent til 66 prosent med forutsetning om at halvparten av det økte tilskuddet skal øremerkes reduserte bompenger. Dette tilsvarer en reduksjon på 55 millioner per år i perioden 2020-2029, til sammen 550 millioner.

Byrådet understreker at byvekstavtalen først og fremst er et virkemiddel for å nå nullvekstmålet, og at de trafikale effektene nødvendigvis vektes tungt i vurderingen av ulike tiltak for reduksjon i bompenger. Samtidig er det viktig at de reduksjonstiltakene som innføres skal være mest mulig treffsikre med hensyn til sosial bærekraft og ren byluft, som er viktige mål for byrådet.

Reduksjon i ytre ring kommer mange til gode

Ettersom det er i de ytre delene av bomringen at ulempene knyttet til mangel på alternativ transport er størst, mener byrådet at reduksjonen bør ta utgangspunkt i alternativet med ytre ring.

En reduksjon av takstene i ytre ring/nye bomstasjoner med åtte prosent vil gi relativt lav trafikkøkning, samtidig som det kommer mange trafikanter til gode. Takstreduksjon i ytre ring vil gi en reduksjon av passeringstakstene med cirka 1-2 kroner, avhengig av kjøretøytype.

Byrådet peker også på at det er i de ytre delene av byen at kollektivtilbudet har lavest frekvens. Avstandene er ofte store, slik at det å gå og sykle er mindre aktuelt. Byrådet anerkjenner derfor at det i de ytre delene av byen i større grad kan være utfordrende å erstatte bilreiser med kollektiv, sykkel og gange enn i de mer sentrale delene av Bergen. Byrådet fremhever også at de fleste av områdene med bomstasjoner i ytre ring ikke har de samme problemene knyttet til dårlig luftkvalitet som de sentrale delene av Bergen.

Støtter anbefaling om billigere periodebillett

Gjennom bompengeforliket er det også gitt en årlig utbetaling til Bergensområdet på 50 millioner, som skal gå til reduserte billettpriser for kollektivtransport. Fylkeskommunen anbefaler å redusere prisen for periodebillett. Dette medfører blant annet at prisen for en periodebillett for voksen på 30 dager settes ned fra 800 kroner til cirka. 715 koner. Periodebillett for barn og honnør får også tilsvarende reduksjon i pris. Fylkeskommunen begrunner dette med at reiser med periodebillett har høyere prisfølsomhet enn reiser med enkeltbilletter, og at detvil treffe arbeidsreisene innenfor Bergensområdet godt.

Det er Vestland fylkeskommune som har myndighet til å vedta hvordan reduksjonen i billettpriser i kollektivtransport skal gjennomføres. Byrådet legger derfor anbefalingen om redusert pris for periodebillett frem for bystyret til orientering.

Les dokumentene i saken

 

Flere artikler