Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ruste opp Olav Kyrres gate

Byrådet anbefaler et forprosjekt for opprusting av Olav Kyrres gate, med forventet anleggsstart i mars 2019.

Olav Kyrres gate
RUSTES OPP: Gaten er preget av setningsskader.
Nina Blågestad

Gaten ble sist opprustet tidlig på 1990-tallet, er preget av setningsskader og tilfredsstiller ikke krav til universell utforming.

Blir universelt utformet

Fortau og venteareal skal utvides slik at kollektivbrukere og andre gående får bedre plass. Trafikksikkerheten og ruteinformasjon skal bli bedre og gaten skal møte kravene til universell utforming og ivareta omstiging. For å få til dette, reduseres kjørearealet i nordøstre del.

Erstatter tapt busskapasitet

For å erstatte tapt busskapasitet i Olav Kyrres gate vil det ble etablert tre holdeplasser i henholdsvis Lars Hilles gate, Nygårdsgaten og Fjøsangerveien (ved Bergen busstasjon). Disse holdeplassene vil etableres før Olav Kyrres gate stenges for anleggsarbeid.

Rullevennlig dekke

Selv om det ikke er lagt opp til at Olav Kyrres gate skal være en viktig sykkeltrasé, er det lagt opp til rullevennlig dekke langs gatens østre fortau med 1,5 m bredde. Feltet er en del av kjørebanen og ikke et eget sykkelfelt.

Fortausutsmykning reetableres

Fortausutsmykningen i mosaikk av Elina Brandt Hansen vil reetableres med utgangspunkt i kunstnerens skisser, men i mer holdbar utførelse.

Ruteomlegginger i anleggsperioden

Det vil ikke la seg gjøre å bruke gaten i anleggsperioden, som vil vare i ett år. I samråd med Skyss er det derfor utarbeidet alternativ for midlertidige ruteomlegginger for buss og faseplaner for stengt gate.

Prosjektet er i regi av Miljøløftet.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler