Gå tilbake til:
Du er her:

Vil slutte seg til forslag til handlingsprogram for Miljøløftet 2021-2024

Byrådet vil slutte seg til forslaget til handlingsprogram slik det foreligger og understreker sterk støtte til hovedgrepet om å ha hovedfokuset på prioriteringene for 2021.

Handlingsprogrammet inneholder tiltak både på riksveg, fylkeskommunal veg og kommunal veg, og tiltak for å styrke drift av kollektivtransporten.

Miljøløftets finansieringskilder 

Statlige midler

  • programområdetiltak på riksveg
  • særskilte tilskudd til store kollektivprosjekt
  • belønningsmidler

Fylkeskommunale midler

  • Bompenger (avgrenset til tiltak i Bergen som del av bypakke Bergen) 

Fordi handlingsprogrammet rulleres hvert år, er hovedfokuset på prioriteringene for 2021.

Av tilgjengelige midler på totalt 10,470 mrd. kroner foreslås det i handlingsprogrammet å prioritere tiltak for totalt 7,885 mrd. kroner. De viktigste årsakene til at det ikke foreslås å prioritere bruk av alle tilgjengelige midler i hele fireårsperioden er blant annet at det er for tidlig å avsette midler til Bybanen til Åsane og til eventuell forlengelse av Bybanen byggetrinn IV til Spelhaugen. På det nåværende tidspunkt er kunnskapsgrunnlaget om aktuelle prosjekter som kan realiseres mot slutten av perioden heller ikke godt nok til å kunne gjøre kvalifiserte prioriteringer av alle tilgjengelige midler.

Hovedprosjekter


Handlingsprogrammet inneholder tiltak både på riksveg, fylkeskommunal veg og kommunal veg, samt tiltak for å styrke drift av kollektivtransporten.

Bybanen

Hovedprosjektet i handlingsprogrammet er Bybanen til Fyllingsdalen som er under full utbygging. Det er også flere store gang- og sykkelprosjekter i tilknytning til bybaneutbyggingen (sykkelstamveg). Videre er det en rekke små og mellomstore prosjekt innenfor kollektiv, sentrumstiltak, gange- og sykkel og trafikksikkerhet. Handlingsprogrammet inneholder ikke en oversikt over pågående planprosjekter, men det store prosjektet er også her Bybanen – med pågående planarbeid for byggetrinn V til Åsane. 

Gange, sykkel og trafikksikkerhet 

Av statlige midler omfatter hoveddelen av prosjekter og pengebruk ulike parseller på sykkelstamveg Bergen. Den største delstrekningen fra Kristianborg-Bergen sentrum er under bygging i regi av Bybanen Utbygging som en del av byggeprosjektet Bybanen IV. Også andre delstrekninger er under bygging eller vil startes opp i 2021, som parsellene Nesttun-Skjold, Minde Alle-Fabrikkgaten Sandvikstorget-Glassknag og Bradbenken-Sandvikstorget.

På fylkeskommunal veg er det fra Bergen kommune ført opp de to viktige prosjektene infrastruktur Paradis og  Fv. 197 Håkonshellavegen.

Tiltak med fylkeskommunale midler er i all hovedsak en videreføring fra gjeldende handlingsprogram, med Trafikkplan sentrum som det eneste nye tiltaket.

Kollektiv

I denne oversikten ligger Bybanen IV med den statlige delfinansieringen, samt opprustingen av Olav Kyrresgate og et mindre, nytt prosjekt i Øygarden kommune, samt tilskuddet til Vestland fylkeskommune for å styrke driften av kollektivtilbudet, med 287 millioner kroner per år over belønningsmidlene. Videre er også de statlige tilskuddene fra bompengeforliket plassert her, med tilskudd for å redusere billettpriser, styrke kollektivtilbudet  og reduserte bompenger. 

Tiltak finansiert med fylkeskommunale midler er i all hovedsak en videreføring fra gjeldende handlingsprogram. Det viktigste enkeltprosjektet er det pågående arbeidet med å forlenge trolleybusslinjen til Laksevåg, en del av Vestland fylkeskommune sitt arbeid med å innføre null- og lavutslippsteknologi i bussparken i Bergensområdet. I tillegg er endeholdeplass Vadmyra kommet med som et nytt tiltak i 2021.

Saken behandles i byrådet 28. mai. Den skal videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken