Gå tilbake til:
Du er her:

Vil stanse planinitiativ for Rothaugen parkeringsanlegg

Byrådet anbefaler at Rothauggarasjen AS sitt forslag til plan for garasjeanlegg stanses i påvente av videre arbeid med bybanen til Åsane og avklaringer med hensyn til trafikkplan sentrum.

Hensikten med planarbeidet til Rothauggarasjen AS er å etablere et garasjeanlegg med inntil 310 parkeringsplasser for bil fordelt over seks etasjer. Parkeringsplassene er foreslått fordelt mellom beboerparkering og parkering for næringsdrivende i Sandviken, for å få en opprydding i overflateparkering i området. 

Må sees i forhold til det overordnede trafikksystemet

Byrådet arbeider for å redusere gateparkeringen i sentrum og bydelene betydelig og ser at etablering av beboerparkering i parkeringshus ved Rothaugen kan være et positivt tiltak for å nå dette målet. Byrådet mener imidlertid det er viktig å vurdere helheten sett i forhold til det overordnede trafikksystemet før det igangsettes prosjekter som potensielt kan være til hinder for å realisere samfunnsviktige infrastrukturprosjekt. Planområdet for parkeringsgarasjen kommer i konflikt med planområdet for bybanen, som er det viktigste klima- og byutviklingsprosjektet i Bergen. Utbygging av bybane til Åsane er avgjørende for å nå klima- og miljømålene. I tillegg vil kjøremønsteret i sentrum og Sandviken måtte endres vesentlig når bybane til Åsane etableres.  Videre har Miljøløftet startet arbeid med en ny trafikkplan for sentrum som skal se på ulike trafikale løsninger for å sikre best mulig mobilitet i området. 

Parallell behandling vil skape usikkerhet

Byrådet ønsker forutsigbarhet i planleggingen, og mener det må tillegges avgjørende vekt at parallell behandling av reguleringsplan for Bybanen vil kunne skape stor usikkerhet, risiko for stadig endrede rammevilkår og i verste fall kan umuliggjøre foretrukne løsningskonsepter.

Saken behandles i byrådet 28. mai 2020. Den skal videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken