Gå tilbake til:
Du er her:

Vil starte revisjon av tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen

Byrådet vil starte opp revidering av kommunens handlingsplan for bedre luftkvalitet.

Tiltaksutredningen er Bergen kommunes handlingsplan for bedre luftkvalitet og består av tre deler: en faglig utredning, en handlingsplan og en beredskapsplan. Kommunen skal revidere tiltaksutredningen hvert fjerde år.

Viktige momenter i en revisjon er å få klarhet i om forurensningssituasjonen har endret seg, samt om iverksatte tiltak har fungert og om det finnes nye eller mer egnede tiltak mot luftforurensning.

Oppdatert faglig kartlegging

Byråd for klima, miljø og byutvikling mener det er viktig å ha en oppdatert og kunnskapsbasert tiltaksutredning for luftkvalitet. Årsrapporten Luftkvalitet i Bergen 2020 tyder på at tiltakene som er iverksatt virker. Men det må jobbes kontinuerlig og målrettet for å opprettholde god luftkvalitet. 

Arbeidsoppgaver som skal iverksettes

Følgende arbeidsoppgaver er foreslått iverksatt i tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen kommune:

a) Anbudskonkurranse for ekstern bistand til å gjennomføre oppdatert faglig kartlegging av forurensningssituasjonen

b) Revisjon av beredskapstakster

c) Revisjon av lokal forskrift om forbud mot bruk av ildsteder uten dokumentert sikkerhet mot forurensning

d) Bestille forslag til lokal forskrift om midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn fra Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS 

Les dokumentene i saken

Se sakene fra byrådet 20. mai