Gå tilbake til:
Du er her:

Vil utvikle Loddefjord for fremtiden

Byrådet har vedtatt å utarbeide forslag til strategisk planprogram for Loddefjord.

Plan- og bygningsetaten har tatt initiativ til og bedt om oppstart av planarbeid til fastsetting av et strategisk planprogram (SPP) for Loddefjord. Planarbeidet omfatter et geografisk avgrenset område der sentrumskjernen, byfortettingssone, foreslått friområde rundt Bjørndalspollen og tilgrensende friområder inngår. Området hører innunder Laksevåg bydel.

Bakgrunnen for saken er at det er behov for å få på plass strategiske grep som sikrer en samordnet bærekraftig utvikling i Loddefjord. Levekårsundersøkelsene viser at området har behov for et løft med tanke på sosial bærekraft og utjevning av sosiale ulikheter. Planarbeidet ses i sammenheng med bystyrets vedtak om områdesatsing for Loddefjord og vil vektlegge samarbeid og dialog med beboere og aktører i nærmiljøet.

Det er et mål at Loddefjord skal fortettes og utvikles bærekraftig som gåby med en attraktiv sentrumskjerne. Fortetting i planområdet skal bidra til gode bomiljøer med sosial infrastruktur og møteplasser samt fremtidsrettete løsninger for kollektiv, sykkel og energi.

Planprogrammet skal avdekke behov for sosial infrastruktur i takt med den fysiske utbyggingen, og vil gi oversikt over behov for styrking av det kommunale tjenestetilbudet som en konsekvens av framtidig fortetting.

Visjoner og målsettinger i Kommuneplanens samfunnsdel 2030 (KPS), Kommuneplanens arealdel 2018 og vedtatt arealpolitikk om fortetting i knutepunkt, danner både bakgrunn og premisser for arbeidet.

Les byrådssaken

Flere artikler